عکس: محمدعلی شاه در جوانی - دیدنی های امروز


Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد عکس: محمدعلی شاه در جوانی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت گالری عکس آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div><div><div style="direction:rtl"> <div align="justify">کایران :بسایت رادید: 25 تیرماه 1288 ورشیدی ک وز پس ز نکه رفداران سلح شروطه تهران ا تح ردند حمدعلی اه <a class="hlink" title="اجار" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716103249.html" style="text-decoration:none;color:#000000">اجارa> ه ه سفارت یگانه پناه رده ود ز سلطنت عزل حمدشاه ردسال انشین ی د.<br/>حمدعلی اه شمین پادشاه ز ودمان <a class="hlink" title="اجار" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716103249.html" style="text-decoration:none;color:#000000">اجارa> ود ه پس ز عطای شروطه ر سال 1285 جری مسی ه درت سید. ی ز بتدا ا رمانی ه پدرش مضا رده ود ه خالفت رخاست تا نجا پیش فت ه ستور اد ر 2 تیرم 1287 جری مسی ک لنل وس ه ام "لادیمیر یاخوف" جلس ا ه توپ بندد؛ قدامی ه ر تاریخ یران ه ستبداد صغیر هرت ارد.<br/>نا ه زارش کاایران : ه نبال قدام حمدعلی اه علیه شروطیت، شونی ز خالفان ی خست ر صفهان سپس یلان علیه ولت یام ردند یزی گذشت ه جاهدان تبریز یراز زوین یز ا یروهای ولتی رگیر دند. پیروزی شروطه واهان علیه وای ولتی ار ا رای حمدعلی اه شوار رد تا نجا ه ر 22 تیرماه 1288 وای سردار سعد ختیاری سپهدار تنکابنی ود ا ه تهران سانده ماده تح پایتخت دند.<br/>و وز پس ز ن نگ یابانی یان شروطه واهان وای زاق غاز د. حمدعلی اه ه ز کست وای زاق گران ود مراه ا انواده ود ه سفارت وسیه پناهنده د رخواست مک رد.  <br/>نگ ر تهران ما یش ز 5 وز دامه یافت وای شروطه واه وفق د نترل امل هر ا ر ست گیرد. جاهدان لافاصله ک ورای عالی 28 فری تشکیل ادند مان وز حمد علی اه ا ه لیل پناهنده دن ر اک طن ه سفارتخانه ارجی، ز سلطنت لع ردند.<br/>یات عالی ر پیام لع سلطنت حمدعلی اه ه ی وشت:  <br/>علیحضرتا قتضیات قت دت رج مرج ملکت نزجار لوب لت ز داره ن علیحضرت رورت هم سانیده ه ن علیحضرت ز زحمات ار سنگین سلطنت ود ا عاف رمایند، رطبق مین رورت مروز ه 27جمادی لثانی 1327 ست ر سفارت حترمه ولت هیه وس پناهنده ده الطبع خص مایونی ود ا ز ین زحمت ارغ رمودند علی ذا جلس عالی وق لعاده مروز 27 مادی لثانی 1327 ر هارستان تشکیل افته علیحضرت ویشوکت قدس سلطان احمد شاه لدالله لکه سلطانه ا ه اهنشاهی یران پذیرفته تا تشکیل پارلمان وقتاً ضرت ستطاب شرف عالی قای عضدالملک امت وکته ا سمت یابت سلطنت ختیار مود.<br/>ر ساس ین یانیه جاهدان من لع سلطنت ز حمدعلی اه رزند 12 ساله و احمد شاه ا ه سلطنت ساندند.<br/>ه ناسبت لع حمدعلی اه ز سلطنت ر ینجا سه عکس ز ی نتشر ی نیم ه و تای ن ربوط ه وران وانی پیش ز سیدن ه سلطنت کی ز نها پس ز تاجگذاری ست. عکس پرتره وران وانی حمدعلی اه ه ز عکاسی ه ام نوچهر ست تاکنون نتشر شده ست.<br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716103249.html"><div class="mzc"><strong>عکس: حمدعلی اه ر وانی strong>div>,عکس: محمدعلی شاه در جوانی محمدعلی شاه,قاجار,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه<p class="Uimg">کاایران: عکس: حمدعلی اه ر وانی p>a>div><br/><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716103249.html">,عکس: محمدعلی شاه در جوانی محمدعلی شاه,قاجار,دیدنی های امروز دیدنی های روزانهa>div><br/><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716103249.html">,عکس: محمدعلی شاه در جوانی محمدعلی شاه,قاجار,دیدنی های امروز دیدنی های روزانهa>div><br/>div>div> <div class="wrapper">div> div> div> div> <p class="source">نبع : <span class="imgsource">span>p>
عکس: محمدعلی شاه در جوانی گردآوری توسط بخش دیدنی های امروز دیدنی های روزانه سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات