کوله پشتی هوشمند؛ رویای پسربچه ها - دیدنی های امروز


Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد کوله پشتی هوشمند؛ رویای پسربچه ها ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت گالری عکس آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div><div><div style="direction:rtl"> <div align="justify">کایران :بسایت یکو - ازنین یرخواه: ویای سیاری ز چه ا ین ست ه کی ز خصیت ای خارق العاده ارتون ا یلم ا اشند. خصیت ایی ثل سوپرمن، رد عنکبوتی، ت ن ین بیل خصیت ا ویای ست یافتنی یلی ز ودکان ست.<br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716103235.html"><div class="mzc"><strong>وله پشتی وشمند؛ ویای پسربچه ا strong>div>,کوله پشتی هوشمند؛ رویای پسربچه ها کوله پشتی,هوشمند,Hibiki kono,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه<p class="Uimg">کاایران: وله پشتی <a class="hlink" title="وشمند" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716103235.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وشمندaویای پسربچه ا p>a>div><br/>div><br/> ما ین ار ک پسربچه 13 ساله اهوش بوغ ود ه سیله اروبرقی ای ازیافتی توانست وله پشتی ادویی ا رای الا فتن ز ساختمان ا سازد ویای  تبدیل دن ه رد عنکبوتی ا ر هن ود حقق ند. ین ستگاه می تواند مارا رای پریدن ز وی ساختمان ای لند اری هد ما مک ی ند ه ز ن ا الا روید.<br/>نا ه زارش کاایران : ین پسربچه ه <a class="hlink" title="Hibiki kono" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716103235.html" style="text-decoration:none;color:#000000">Hibiki konoa> ام ارد رخلاف اور طرافیان ود وفق ه ختراع ین ستگاه عنکبوتی د. <a class="hlink" title="Hibiki kono" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716103235.html" style="text-decoration:none;color:#000000">Hibiki konoa> رای یمنی ر ه یشتر ر نگام ستفاده ز ین ستگاه ز ربه یر ستفاده ی ند.<br/>تنها یراد یده ده ر ین ختراع جود سیم ین سیله ست. رتفاعی ه خص ی تواند ر وی یوارها ی ند ه ول سیم ستگاه ستگی اردبا ین جود ین یژگی رگز ز رزش ین ختراع خواهد است.div> <div class="wrapper">div> div> div> div> <p class="source">نبع : <span class="imgsource">span>p>
کوله پشتی هوشمند؛ رویای پسربچه ها گردآوری توسط بخش دیدنی های امروز دیدنی های روزانه سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات