گیاهی که قاتل خفاش هاست +عکس - دیدنی های امروز


Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گیاهی که قاتل خفاش هاست +عکس ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت گالری عکس آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div><div><div style="direction:rtl"> <div align="justify">کایران :بسایت وچه - رزو قدس: انشمندان وعی یاه وزه ی <a class="hlink" title="وشتخوار" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/201571592716.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وشتخوارa> ا ر رونئی شف رده ند ه ی تواند ا ستفاده ز یوه ی ی ظیر، <a class="hlink" title="فاش" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/201571592716.html" style="text-decoration:none;color:#000000">فاشa> ا ا ادار ند ر زدیکی ش انه سازی نند. لبته دف صلی ین یاه ه Nepenthes Hemsleyana ام ارد، وردن <a class="hlink" title="فاش" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/201571592716.html" style="text-decoration:none;color:#000000">فاشa> ا یست لکه ز ریق صرف ردن ضولات <a class="hlink" title="فاش" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/201571592716.html" style="text-decoration:none;color:#000000">فاشa> ا تغذیه ی ند. ه ین ترتیب ی توان ین ور تیجه رفت ه ین یاه وفق ده اهی رای رقراری رتباط ا ین پرنده پستاندار یابد و ا ه رف حل زندگی ود کشاند.<br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/201571592716.html"><div class="mzc"><strong>یاهی ه اتل فاش است +عکس strong>div>,گیاهی که قاتل خفاش هاست +عکس گیاه,گوشتخوار,خفاش,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه<p class="Uimg">کاایران: یاهی ه اتل <a class="hlink" title="فاش" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/201571592716.html" style="text-decoration:none;color:#000000">فاشa> است +عکس p>a>div><br/>div><br/>ین کانیسم گفت نگیز ا ستفاده ز یژگی ای ازتابی یاه ار ی ند ز ریق نعکاس مواج راصوت تولید ده توسط <a class="hlink" title="فاش" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/201571592716.html" style="text-decoration:none;color:#000000">فاشa> ا، ن ا ا را ی واند تا ر سایه رگ ایش خوابند. ه ین ترتیب ین یاهان ز حاظ صوتی ز یگر جزا خش ای تشکیل هنده حیط دا ی وند <a class="hlink" title="فاش" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/201571592716.html" style="text-decoration:none;color:#000000">فاشa> ا ادر واهند ود ه سانی ن ا ا پیدا نند یاهی ا ه ه عنوان ریک ودشان ی ناسند، ز یگر یاهان شابه ما اقد ازتاب هنده صوتی، تشخیص هند.<br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/201571592716.html">,گیاهی که قاتل خفاش هاست +عکس گیاه,گوشتخوار,خفاش,دیدنی های امروز دیدنی های روزانهa>div><br/>div><br/>نا ه زارش کاایران : یشتر یاهان وزه ی ز وعی اده یز ننده رای ذب ورچه ا، وریانه ا یگر شرات ه سمت به رگ ای بیه ه وزه ود ستفاده رده ین شرات سپس ه اخل حفظه ی اوی سیدهای ضم ننده رگبار سقوط ی نند. فته ی ود رخی ز ونه ای ین یاه ی توانند ر ر ساعت تا ۰۰۰ شره ا بلعند. ما تیمی ز حققین ریافتند ه ک ونه اص ز ین یاهان ه ر نگل ای رونئی زندگی ی ند، تنها ا ستفاده ز ضولات <a class="hlink" title="فاش" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/201571592716.html" style="text-decoration:none;color:#000000">فاشa> ا ه زندگی ود دامه ی هد سبت ه ین ه ین یاه گونه <a class="hlink" title="فاش" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/201571592716.html" style="text-decoration:none;color:#000000">فاشa> ا ا ه سمت ود ذب ی ند نجکاو دند.<br/>یاهان <a class="hlink" title="وشتخوار" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/201571592716.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وشتخوارa> ه ور لی توانسته ند عضل مبود واد غذایی ا ز ریق عکوس ردن «سیستم بیعی» ه ر ن یاهان توسط انوران ورده ی وند، ل نند. ین سیستم تی ر ورد N. Hemsleyana ک تغییر الب یگر یز پیدا رده ست: رچه ین یاه سیاری ز یژگی ای ذب شرات ا ز ست اده ست ما ونه ی ز انوران ا ه سمت ود ذب ی ند ه ی توانند دون ین ه ه ور ستقیم توسط یاه ضم وند، واد غذی ا ر ختیار ن رار هند. <br/>div> <div class="wrapper">div> div> div> div> <p class="source">نبع : <span class="imgsource">span>p>
گیاهی که قاتل خفاش هاست +عکس گردآوری توسط بخش دیدنی های امروز دیدنی های روزانه سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات