پلیس ایتالیا سوار بر سئات اسپانیایی +عکس - دیدنی های امروز


Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد پلیس ایتالیا سوار بر سئات اسپانیایی +عکس ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت گالری عکس آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div><div><div style="direction:rtl"> <div align="justify">کایران :بسایت صبحانه نلاین: بق راردادی ه ه تازگی نعقدشده، ودروسازی <a class="hlink" title="سپانیایی" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715182130.html" style="text-decoration:none;color:#000000">سپانیاییa> سئات (Seat) زاین پس ا دل ئون (Leon) خش عظم ودروهای وردنیاز یروی <a class="hlink" title="پلیس" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715182130.html" style="text-decoration:none;color:#000000">پلیسa> یتالیا ا تأمین واهد رد.<br/> ین ودروها ر خش ای ختلفی زجمله یروهای شتی، Polizia di Stato   Carabineri (رکدام روه اصی ز اوگان نتظامی یتالیا ستند) کار رفته ی وند.<br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715182130.html"><div class="mzc"><strong>پلیس یتالیا سوار ر سئات سپانیایی +عکس strong>div>,پلیس ایتالیا سوار بر سئات اسپانیایی +عکس پلیس ایتالیا,اسپانیایی,پلیس,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه<p class="Uimg">کاایران: <a class="hlink" title="پلیس" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715182130.html" style="text-decoration:none;color:#000000">پلیسa> یتالیا سوار ر سئات <a class="hlink" title="سپانیایی" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715182130.html" style="text-decoration:none;color:#000000">سپانیاییa> +عکس p>a>div><br/>div><br/>نا ه زارش کاایران : تاکنون رمجموع تعداد 206 ستگاه خودروی جدید ه <a class="hlink" title="پلیس" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715182130.html" style="text-decoration:none;color:#000000">پلیسa> یتالیا تحویل ده ه ر 3 سال ینده ین عدد ه دود 4,000 ستگاه واهد سید؛ مچنین مپانی سئات تعداد 5 ستگاه یز رای دل ای اص امل Panther Gazelle سفارش ریافت رده ست.<br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715182130.html">,پلیس ایتالیا سوار بر سئات اسپانیایی +عکس پلیس ایتالیا,اسپانیایی,پلیس,دیدنی های امروز دیدنی های روزانهa>div><br/>div><br/>تمامی یروها سخه 5 رب ئون ا پیشرانه 2 یتری TDI ا ر ختیار واهند اشت. مگی ین ودروها ارای استیک ای ختصاصی یمن، تعلیق نطباقی، راغ ای شدار ردان، ادیو، بزارهای رتباطی وردنیاز، حفظه سلحه دنه قاوم سبت ه تش سلحه سبک ستند؛ اخل تاق یز تغییراتی اشته خش عقب ن ارای تدابیر یمنی یژه رای نتقال جرمین وده ز صندلی ای لو جزا ده ست.<br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715182130.html">,پلیس ایتالیا سوار بر سئات اسپانیایی +عکس پلیس ایتالیا,اسپانیایی,پلیس,دیدنی های امروز دیدنی های روزانهa>div><br/>div><br/>ین ولین ار ست ه تمام اوگان نتظامی یتالیا ه ور کپارچه ک مپانی ک دل ا رای سایل قلیه ود نتخاب رده ست. ودروسازی سئات لیل ین نتخاب ا صرف سوخت لایندگی م دل ئون ر نار یفیت ساخت الا زینه ای گهداری سیار قرون ه صرفه ن ی اند.<br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715182130.html">,پلیس ایتالیا سوار بر سئات اسپانیایی +عکس پلیس ایتالیا,اسپانیایی,پلیس,دیدنی های امروز دیدنی های روزانهa>div><br/>div><br/>د یست دانید روش اوگانی سئات ر سال 2014 یلادی ه 68,900 ستگاه سید (شد 33 رصدی) ه خش عمده ی ز ن ا رهون انواده ئون ه یژه سخه ST پنج رب ن ست.div> <div class="wrapper">div> div> div> div> <p class="source">نبع : <span class="imgsource">span>p>
پلیس ایتالیا سوار بر سئات اسپانیایی +عکس گردآوری توسط بخش دیدنی های امروز دیدنی های روزانه سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات