خرید دفترچه داوینچی توسط بیل گیتس - دیدنی های امروز


Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد خرید دفترچه داوینچی توسط بیل گیتس ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت گالری عکس آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div><div><div style="direction:rtl"> <div align="justify"><div align="justify">کایران :بسایت زومیت: ز یل یتس ا عنوان ک واننده شتاق اد ی ود ه تابخانه خصیش ر انه ملو ز تاب ای میاب ست ه توسط ک روشنده تاب رفه ی تاب لچین ده ست. الا و کی ز سخه ای طی وشته ده توسط ئوناردو ا ینچی ا ه پیش ز ین ه یمت ۳۰ یلیون لار ریده ود رای ازدید عموم  ه وزه ای نتخب اده ست.<br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715122825.html"><div class="mzc"><strong>رید فترچه اوینچی توسط یل یتس strong>div>,خرید دفترچه داوینچی توسط بیل گیتس بیل گیتس,دفترچه,لئوناردو داوینچی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه<p class="Uimg">کاایران: رید <a class="hlink" title="فترچه" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715122825.html" style="text-decoration:none;color:#000000">فترچهa> اوینچی توسط یل یتس p>a>div><br/>div><br/>ر سال ۹۹۴، یل یتس Codex Leicester ئوناردو ا ینچی ا ریداری رد. سخه ی ه ه رن ۶ یلادی تعلق ارد. و ر راجی ورد ظر رای رید ین سخه طی ۳۰/ یلیون لار پرداخت رد. بلغی ه ین تاب ا تبدیل ه ران ترین تابی رده ست ه تابحال فروش سیده ست.<br/>نا ه زارش کاایران : یل یتس تابستان مسال  ین تاب ا ه وزه ای نتخب رض اده ست. ر ال اضر ین سخه رای ازدید ر Minneapolis Institute of Arts رار ارد ر ۳۰ گوست ه وزه ارولینای مالی مریکا واهد فت.<br/>ین تاب ین سال ای ۵۰۶ تا ۵۱۰ وشته ده  ۲ صفحه ارد ه ارای رح ا، مودارها یده ای ولیه ست ه یم گاهی ه هن ا ینچی ا رای ا هیا ی سازد.<br/>ین سخه طی کی ز ۳۰ سخه علمی ست ه ارشناسان عتقدند ه ست ا ینچی وشته ده ست؛ لی سیاری ین سخه ا هم ترین سخه ه ا انده ز اوینچی ی انند.<br/>تن Codex Leicester  ه سبک خصوص ا ینچی وشته ده؛ عنی ه ظر ی سد ه غات اید ز سمت است ه پ واند وند. لمه ا ه زبان یتالیایی دیم وشته ده ند ه ر مایشگرهای مسی ه ر وزه ا جود ارد ترجمه ن ا مده ست.<br/>تن ین تاب ر رحله ول یشتر ه تفکرات ا ینچی ر ورد بزر د، ریان ای پیچشی سدها- رتباط ین اه، زمین ورشید ختصاص ارد.<br/>لکس ورتولت- سئول مایش ین سند عتقد ست:<br/>    ین ک سند ساده یست ه رایندهای کری ا ینچی ا بت رده اشد. ر اقع سندی ملو ز طلاعات ست ه ر ن ا ینچی یده ای ود ا توسعه اده ست.<br/>بق زارش ا، یل یتس ز ازدیدکنندگان ین ثر تاریخی واسته ست تا رست ثل ازرسی ا ه ر رودگاه ا نجام ی ود، ازرسی وند. و تصمیم ارد تا سالی کبار ین ثر ا رای ازدید عمومی ه مایش گذارد.<br/>div><br/>div> <div class="wrapper">div> div> div> div> <p class="source">نبع : <span class="imgsource">span>p>
خرید دفترچه داوینچی توسط بیل گیتس گردآوری توسط بخش دیدنی های امروز دیدنی های روزانه سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات