ساخت رایانه زنده از ترکیب مغز چند میمون - دیدنی های امروز


Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد ساخت رایانه زنده از ترکیب مغز چند میمون ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت گالری عکس آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div><div><div style="direction:rtl"> <div align="justify"><div align="justify">کایران :برگزاری هر: انشمندان ر قدامی اه لبانه ه تاکنون ظیری رای ن ر تاریخ یده شده ست ز <a class="hlink" title="غز" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715114532.html" style="text-decoration:none;color:#000000">غزa> ند یوان ر الب ک بکه نسجم رای لق ایانه ی زنده ستفاده ردند.<br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715114532.html"><div class="mzc"><strong>ساخت ایانه زنده ز ترکیب غز ند یمون strong>div>,ساخت رایانه زنده از ترکیب مغز چند میمون ساخت,رایانه زنده,مغز,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه<p class="Uimg">کاایران: ساخت <a class="hlink" title="ایانه زنده" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715114532.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ایانه زندهa> ز ترکیب <a class="hlink" title="غز" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715114532.html" style="text-decoration:none;color:#000000">غزa> ند یمون p>a>div><br/>div>div><br/>دون ک ر نیای نسانها و <a class="hlink" title="غز" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715114532.html" style="text-decoration:none;color:#000000">غزa> هتر ز ک <a class="hlink" title="غز" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715114532.html" style="text-decoration:none;color:#000000">غزa> عمل ی ند طعا گر ین تعداد ه سه <a class="hlink" title="غز" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715114532.html" style="text-decoration:none;color:#000000">غزa> رسد تیجه ار از م هتر واهد د. ما یا ر نیای یوانات یز تیجه مین ونه ست؟<br/>نا ه زارش کاایران : رای خستین ار روهی ز انشمندان ز <a class="hlink" title="غز" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715114532.html" style="text-decoration:none;color:#000000">غزa> ند یوان رای یجاد بکه ی ستفاده رده ند ه ی توان ز عنوان «<a class="hlink" title="ایانه زنده" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715114532.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ایانه زندهaرای توصیف ن ستفاده رد. <a class="hlink" title="غز" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715114532.html" style="text-decoration:none;color:#000000">غزa> ه دین کل تولید ده ابلیت نجام ارهای اص ل هتر سایل ا ارد.<br/>رخی انشمندان عتقدند گر <a class="hlink" title="غز" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715114532.html" style="text-decoration:none;color:#000000">غزa> نسانها ا یز توان ه مین کل ه کدیگر رتبط رد نگاه ستیابی ه برانسانهایی ه ابلیتهای یرت نگیزی ر ل سایل ختلف ارند یگر تنها ر استانهای علمی تخیلی یده خواهد د.<br/>دین ترتیب ی توان میدوار ود ه ز ین ریق تفکرات نتزاعی تجربیات وناگون ه احتی یان فراد ختلف نتقل ود.<br/>ر ذشته انشمندان وفق ه یجاد پل رتباطی یان <a class="hlink" title="غز" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715114532.html" style="text-decoration:none;color:#000000">غزa> اشین لاتی ظیر ندامهای صنوعی ده ند. ر ین رآیند عالیتهای لکتریکی <a class="hlink" title="غز" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715114532.html" style="text-decoration:none;color:#000000">غزa> ه سیگنالهایی تبدیل ی ود ه یز سیستم ایانه ی ندام صنوعی ا رک نها، ارهای ختلفی ا نجام ی هد.<br/>کنون انشمندان رکز پزشکی انشگاه وک ر ارولینای مالی ر ظر ارند تا امنه ین ناوری وظهور ا سترش اده مکان حیرت انگیز ترکیب ند <a class="hlink" title="غز" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715114532.html" style="text-decoration:none;color:#000000">غزa> زنده ا ورد ررسی رار هند.<br/>نها رای ین نظور <a class="hlink" title="غز" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715114532.html" style="text-decoration:none;color:#000000">غزa> سه یمون ا ه ایانه ی تصل ردند ه تصویر تحرک ازوی وباتیکی ا نترل ی ند.<br/>تیجه ین زمایش ر وع ود یدنی عجاب ور ود. انشمندان توجه دند ه تیجه عملکرد ترکیبی <a class="hlink" title="غز" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715114532.html" style="text-decoration:none;color:#000000">غزa> ین سه یمون، رکت ازو رای سیدن ه دف ورد ظر ود.div> <div class="wrapper">div> div> div> div> <p class="source">نبع : <span class="imgsource">span>p>
ساخت رایانه زنده از ترکیب مغز چند میمون گردآوری توسط بخش دیدنی های امروز دیدنی های روزانه سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات