با «آقای نوارکاست ایران» آشنا شوید - دیدنی های امروز


Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد با «آقای نوارکاست ایران» آشنا شوید ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت گالری عکس آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div><div><div style="direction:rtl"> <div align="justify"><div align="justify">کایران :بسایت جله هر - علی واهری: «عباسعلی حمدی» بزرگ ترین لکسیون ار <a class="hlink" title="وار" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715104746.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وارa>ای ذهبی ست ه ا یش ز ۸ زار <a class="hlink" title="وار" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715104746.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وارa>است قب قای <a class="hlink" title="وار" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715104746.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وارa>است یران ا ه ود ختصاص اده ست. وایت ا ز زندگی و ا خوانید:<br/> و ا ه ام «<a class="hlink" title="ل حمدی" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715104746.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ل حمدیaی ناسند. «لبانگ حمدی» ام جموعه <a class="hlink" title="وار" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715104746.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وارa>ایش ست. پیش ز نقلاب روع ه مع وری جموعه <a class="hlink" title="وار" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715104746.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وارa>ای ذهبی رده کنون ازنشسته سازمان تبلیغات سلامی ست علاقه ش ه رشیو اعث د تا مانجا سئول خش سمعی صری ود.<br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715104746.html"><div class="mzc"><strong>ا «قای وارکاست یران» شنا وید strong>div>,با «آقای نوارکاست ایران» آشنا شوید نوارکاست,گل محمدی,نوار,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه<p class="Uimg">کاایران: ا «قای <a class="hlink" title="وار" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715104746.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وارa>است یران» شنا وید p>a>div><br/>div><br/>نا ه زارش کاایران : «عباسعلی حمدی» کی ز عضای ابت نجمن اعران ذهبی ست. حمدی ۸هزار <a class="hlink" title="وار" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715104746.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وارa> ذهبی نقلابی ارد ه مه وی <a class="hlink" title="وار" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715104746.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وارa>ای ادر رشیو ست. ما گران ست ه رشیوش پس ز و ز ین رود.<br/>لکسیون ار <a class="hlink" title="وار" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715104746.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وارa>ای ذهبی تولد ۳۱۲ صالتا هل هرستان لیگودرز ست. تا سالگـی مراه پدرو ادرش ر نجا زندگی رده ز نجا ه راک سپس ه تهران مدند. و وایت زندگیش ا ینگونه تعریف ی ند: «پدرم شاورز ود ر ارش زحمت زیادی ی شید لی جازه می اد ه شاورز وم میشه ی فت اید رس خوانم. یج قت ادم می ود رای ینکه ز درسه رار کنم ز ور درسه فتنم ا گاه ی رد. تا ینکه سال ۳۲۸ پدرم ا ز ست ادم؛ پس ز ن ه راک رگشتم ایی م سرپرستی ا ا رعهده رفت. ما ون پسر زرگ تر ودم سئولیت ادرم، واهر رادرم ه عهده ن فتاد. قتی رایط سنی ساعدی پیدا ردم مراه انواده وباره ه تهران مدیم ه عنوان ارگر ساختمان شغول ه ار دم تا سال ۳۵۲ ر ار سیمان اری نایی ودم.»<br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715104746.html">,با «آقای نوارکاست ایران» آشنا شوید نوارکاست,گل محمدی,نوار,دیدنی های امروز دیدنی های روزانهa>div><br/>div><br/>واستم جالس وضه ا ه انه ردم برم<br/>حمدی رحالی ه ربین زاران <a class="hlink" title="وار" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715104746.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وارa> است ذهبی شسته ست رباره گونگی نجام ین ار ی وید: «میشه رای ینکه توانسته ودم نا ه رایط ختلف، واسته پدرم ا جرایی نم اراحت ودم وست اشتم الاخره ک اری نجام هم تا ن نیا لویش و سفید وم. ز دیم ی ویند داوند پاسخ یت یر نسان ا وری ی هد ه تی تصورش ا م می توان رد. ر ین وقع ود ه هنم سید ه جالس هل یت(ع) ا ه انه ای ردم برم. ک وز ه ر یدان توپخانه (یدان مام مینی) دم ی زدم، ستگاه ای بط صدا ا یدم؛ رقه ی ر هنم زده د ه ه وب ی ود داحی، وضه ا سخنرانی ای جالس مام سین(ع) ا ا ین ستگاه ا بط رد نها ر ختیار ردم ذاشت.»<br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715104746.html">,با «آقای نوارکاست ایران» آشنا شوید نوارکاست,گل محمدی,نوار,دیدنی های امروز دیدنی های روزانهa>div><br/>div><br/>ر ین اه وت پایم ا ز ست ادم<br/>ولش یئتی­ ا ی فتند صدا ا بط صوت وب رنمی ید لی ه واست باعبدالله لحسین(ع) قتی <a class="hlink" title="وار" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715104746.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وارa> بط ی د روجی سیار وبی اشت. ه وری ه ظرشان عوض د. ن زمان ر لسه اج قا افی ی فتم صدا بط ی ردم. اید اورش رایتان سخت اشد ه رای بط عای دبه، ۲سال ا وتور ا اج قا ه هشت زهرا(س) ی فتم؛ ون وی سغالت سرد ی شستم لان پاهایم س دارد عضی قت ا ردش مانم ا ی رد.<br/>اید ه ظر یلی ز وانان مروز ین ار ر ین زمانه ار اصی باشد لی ن زمان یلی رزشمند ود. ون ر ن زمان ژیم ستمگر اه ه دت ا جالس مام سین(ع) خالفت ی رد، رزش ینکار ند رابر ود. لی ه ظر ن گر خواهم ز سود ین ار صحبت نم اید گویم ستگی ارد سود ا ر ه بینیم. سودی ه پسرانم هل ستند خترانم عاقبت ه یر ده ند ه رچیزی ی رزد. سودی ه ن نیا ر رابر پدرم و سیاه یستم، رزش ارد. ینکه س ی نم انم ضرت زینب(ع) ر زندگی م ظر ارد ا یچ یز ابل تعویض یست.<br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715104746.html">,با «آقای نوارکاست ایران» آشنا شوید نوارکاست,گل محمدی,نوار,دیدنی های امروز دیدنی های روزانهa>div><br/>div><br/>تاسیس ولین غازه رای <a class="hlink" title="وار" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715104746.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وارa>ای یئتی<br/>عد ز تکثیر <a class="hlink" title="وار" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715104746.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وارa>ا توزیع ین یئتی ا تصمیم رفت تا ولین غازه <a class="hlink" title="وار" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715104746.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وارa> روشی ذهبی ا ر تهران اه ندازی ند. «سال ۳۵۲ ه پیشنهاد چه ای یئتی ر حله وتورآب غازه ی ا جاره ردم غازه <a class="hlink" title="وار" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715104746.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وارa> روشی لبانگ حمدی ا اه نداختم. لبته ز سال ۳۴۱ <a class="hlink" title="وار" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715104746.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وارa>ای ذهبی <a class="hlink" title="وار" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715104746.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وارa>ای افی ا ی رفتم. فتیم <a class="hlink" title="وار" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715104746.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وارa>ا ه ست ردم م رسد. مان سال نجمن دبی اعران ر بقه الای مین غازه ود. لسه ول ا ضور رحوم ستاد ردانی ستاد وری رگزار د. ه دت ۲ فته ر ین الاخانه ا ۳ فر عالیت ی ردیم. لبته نها ستاد ودند ا راغ ا وشن گاه ی اشتیم. ۲ ستاد فیقان ود ا ه ین مع لحق ردند. قایان هی، ولیده، وسوی، سازگار، لاج ... ر ین لسه ا ودند.»<br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715104746.html">,با «آقای نوارکاست ایران» آشنا شوید نوارکاست,گل محمدی,نوار,دیدنی های امروز دیدنی های روزانهa>div><br/>div><br/>یشتر عرهایم نقلابی ست<br/>غاز ین عالیت ای حمدی ر وج رگیری ای اه ر رابر ین سلام وحانیت ود ه احراهای البی ارد: «دم ذاشتن ر اه مام سین(ع) جاعت ی ورد. اه وکرانش ر رابر واست دا هل یت(ع) ه می توانستند اری نجام هند. لبته ا م وانب حتیاط ا رنظر ی رفتیم لی ه ر ترتیبی ود ار نجمن روع د. تا بل ز نقلاب ه صورت سیار ود ر فته ک ب ر انه ای عضا ی رخید. ول نقلاب قای ردانی ک انه تهیه رد لسه ابت ر نزل یشان رگزار د. نجمن دبی غمه سرایان ذهبی ود ه تا لان م ست.»<br/>رباره خستین عری ه فته ست ی پرسم: «چه ه ودم رای هالی حله عر نز ی فتم تا ساط نده نها ا راهم نم. ما مان سال ا وحه م ی واندم. مان زمانی ه ی واستم رای سته سینه زنی ودمان وحه ی ساختم. قای وری فت یا نجمن. فتم ن ا نجمن اری دارم. ن م ا نجمنی ای ن وقع ه صف وبی داشت؛ رای ینکه ه نجمن روم ا قای وری ردانی لسه ذاشتم. یشتر عرهایم نقلابی ستند ون ه ول نقلاب رخوردیم. ما عد ز ن رفتار غازه سجد دم یلی وی عر ار کردم. عضی ز عرهایم ر رخی ز تاب ا نتشر ده ست. ما تابی ه صورت ستقل دارم. ا ین رانی اغذ مکانش یست. ه صوص لان ه اعران سیار وبی اریم عرهای ن یشتر رددل ست.»<br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715104746.html">,با «آقای نوارکاست ایران» آشنا شوید نوارکاست,گل محمدی,نوار,دیدنی های امروز دیدنی های روزانهa>div><br/>div><br/>وزهای ازنشستگی ا ا <a class="hlink" title="وار" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715104746.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وارa>ایم سرگرم ستم<br/>مه <a class="hlink" title="وار" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715104746.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وارa>ایش ادر ست گر سی خواهد رایش پی ی ند. ربرابر ینکه یفیت <a class="hlink" title="وار" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715104746.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وارa> پایین تر ز وح شرده ست ی وید: «گر <a class="hlink" title="وار" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715104746.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وارa> رست گهداری ود نس <a class="hlink" title="وار" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715104746.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وارa> ادر اشد یچ تفاقی رایش می فتد. ز ین وع <a class="hlink" title="وار" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015715104746.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وارa>ا ر صدا سیما م رای رشیو ستفاده ی نند.»<br/>div>div> <div class="wrapper">div> div> div> div> <p class="source">نبع : <span class="imgsource">span>p>
با «آقای نوارکاست ایران» آشنا شوید گردآوری توسط بخش دیدنی های امروز دیدنی های روزانه سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات