بررسی علمی «بوی باران»! - دیدنی های امروز


Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد بررسی علمی «بوی باران»! ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت گالری عکس آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div><div><div style="direction:rtl"> <div align="justify">بسایت ک پزشک: <a class="hlink" title="وی اک" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/201571416282.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وی اکa> ه ر قایق ولیه ارش اران ه شام ی سد، ه ظر یزی یست ه یاز ه ررسی اشته اشد.<br/><br/>ا ه تجربه یزهای ندکی ر ورد ن ی انیم، گر دتی اران باریده اشد زمین شک اشد، عد ز غاز اران، وی کثرا وشایند اران ه ستشمام ی سد. عد ز دتی م ین و ه تدریج طع ی ود. ر من ر واحی ختلف، وع و یفیت ن تا ندازه ی تفاوت ست.<br/><br/>ر زبان نگلیسی م رای ین <a class="hlink" title="وی اران" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/201571416282.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وی ارانaاژه ی جود ارد ه ام petrichor ه و سمت ارد، «پترا» ه عنی سنگ ست «یکور» ه عنی ون اری ر گ ای دایان ست!<br/><br/>ما خستین ار ر سال ۹۶۴ و پژوهشگر سترالیایی ودند ه سعی ردند ین وضوع ا ه یوه ی علمی توصیف نند، ما تا مین واخر، کانیسم تصادعد دن<a class="hlink" title="وی اران" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/201571416282.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وی ارانa> ه یوه ی علمی ررسی شده ود.<br/><br/>ه تازگی ر شریه یچر قاله ی ز و حقق ه ام ای «انک سو انگ» «ولن ر ویی» نتشر ده ست ه ین پدیده ا ررسی رده ند:<br/><br/>قتی ک طره اران ه زمین ی ورد، باب ای سیار وچکی ز وا ر ن تشکیل ی ود، بل ز پخش دن امل طره، ین باب ای ا ئروسل ا ه وا رمی یزند مین ا ستند ه ایحه اک ا یجاد ی نند.<br/><br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/201571416282.html"><div class="mzc"><strong>ررسی علمی «وی اران»! strong>div>,بررسی علمی «بوی باران»! بررسی علمی,بوی باران,بوی خاک,دیدنی های امروز دیدنی های روزانهa>div><br/>div><br/>ین و حقق رای نجام تحقیق ود ۳۸ مونه ختلف رای رخورد قطرات آب یجاد ردند، ۲ تا ز نها ه صورت صنوعی ز واد ختلف، یجاد ده ود ۶ تا ز نها مونه اک ودند. سپس ین و حقق انشگاه MIT، ر حوطه انشگاه ر متداد ود ارلز، زمایش ود ا ترتیب ادند ا ستفاده ز وربین ایی ه ا سرعت الا یلمبرداری ی ردند، طرات ا ا ین سطوح رخورد ادند.<br/><br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/201571416282.html">,بررسی علمی «بوی باران»! بررسی علمی,بوی باران,بوی خاک,دیدنی های امروز دیدنی های روزانهa>div><br/>div><br/>تحقیق نها ه صورت عینی شان اد ه را اران لایم ا ا دت توسط وی یشتری سبت ه ارانی ه اگهان ا دت زیاد روع ی ود، یجاد ی ند.<br/><br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/201571416282.html">,بررسی علمی «بوی باران»! بررسی علمی,بوی باران,بوی خاک,دیدنی های امروز دیدنی های روزانهa>div><br/>div><br/>ین تحقیق مچنین شان اد ه ین باب ای وچک وا، ه تنها اعث یجاد <a class="hlink" title="وی اران" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/201571416282.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وی ارانa> ی وندع لکه اعث رخاستن ابجایی یروس ای اکتری ای هفته ر اک م ی وند.div> <div class="wrapper">div> div> div> div>
بررسی علمی «بوی باران»! گردآوری توسط بخش دیدنی های امروز دیدنی های روزانه سایت آکاایران
تبلیغات