عکسی از یک کودک فقیر که جهانی شد - دیدنی های امروز


Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد عکسی از یک کودک فقیر که جهانی شد ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت گالری عکس آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div><div><div style="direction:rtl"> <div align="justify">بسایت شرق: نتشار تصویر <a class="hlink" title="ودک" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015714141154.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ودکa> <a class="hlink" title="قیر" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015714141154.html" style="text-decoration:none;color:#000000">قیرa> 9 ساله لیپینی ه ر ال رس واندن زیر ور ستوران ک ونالد ست سیار بر ساز د. ستوران ای زنجیره ی ک ونالد ه عنوان ماد اپیتالیسم مریکایی حسوب ی ود توانسته ند ا یروی ار نابع بیعی شورهای <a class="hlink" title="قیر" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015714141154.html" style="text-decoration:none;color:#000000">قیرa> سود لانی ه یب زند.<br/><br/>نتشار تصویر "انیل ابرا" پسربچه ی انمان یلیپینی ه زیر ور کی ز عبه ای ک ونالد شغول رس واندن ود سیار بر ساز د تا ایی ه ین تصویر . پس ز پخش دن تصویر ین پسربچه ر ینترنت، فراد زیادی رای مایت الی ا انیل انواده ش تماس رفتند، ما ر ین یان، ک پیشنهاد، سیار یژه ود. زب یلیپینی ضور مایت ردمی دجرم تروریسم، پیشنهاد اده ک ورسیه تحصیلی ا ه زئیات ن شخص شده ست، ه انیل هدا ند.<br/><br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015714141154.html"><div class="mzc"><strong>عکسی ز ک ودک قیر ه هانی د strong>div>,عکسی از یک کودک فقیر که جهانی شد بی خانمان,فقیر,کودک,دیدنی های امروز دیدنی های روزانهa>div><br/>div><br/>انیل 9 ساله ه پدر ود ا ز ست اده ا ادرش زندگی ی ند، عد ز ریافت مک زینه مایت ای ردمی ه ز سراسر نیا ه انواده ش سیده ست، کنون ن در پول ارد ه تواند تا رود ه انشگاه رس خواند ه ؤیای ود عنی کتر ا پلیس دن امه عمل پوشاند.<br/><br/>رکت ک ونالد ه شمین رند نیا ز ظر رزش الی ست، ا عالیت ر 119 شور، یش ز 31 زار عبه ک یم یلیون ارمند، وزانه 68 یلیون شتری، ر سراسر نیا ارد. ر عین ال، ک ونالد ه عنوان ماد اپیتالیسم مریکایی، کی ز عوامل قر تغذیه ی ر هان ناخته ده ست. ین رکت ا ستفاده ز زمین، یروی ار نابع بیعی شورهای <a class="hlink" title="قیر" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015714141154.html" style="text-decoration:none;color:#000000">قیرaتوانسته ست سود لانی ه یب زند.div> <div class="wrapper">div> div> div> div>
عکسی از یک کودک فقیر که جهانی شد گردآوری توسط بخش دیدنی های امروز دیدنی های روزانه سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات