کشف قرآن طلایی 200 ساله در نیوزیلند - دیدنی های امروز


Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد کشف قرآن طلایی 200 ساله در نیوزیلند ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت گالری عکس آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div><div><div style="direction:rtl"> <div align="justify">برگزاری یرنا: تارنمای ادیو یوزیلند وز وشنبه علام رد ترجمه تون عربی ربوط ه تابخانه وکلند یوزیلند رای خستین ار توسط روهی ه سرپرستی کترزینعلیییس طالعات سلامی انشگاه وکلند نجام ی ود.<br/><br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015714133118.html"><div class="mzc"><strong>شف قرآن طلایی 200 ساله ر یوزیلند strong>div>,کشف قرآن طلایی 200 ساله در نیوزیلند کشف,قرآن,طلایی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانهa>div><br/>div><br/>خش ابل توجهی ز ین رح پس ز شف <a class="hlink" title="رآن" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015714133118.html" style="text-decoration:none;color:#000000">رآنa> <a class="hlink" title="لایی" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015714133118.html" style="text-decoration:none;color:#000000">لاییa> ربوط ه دود ۲۰۰ سال پیش ه ین مر ختصاص افت. ین <a class="hlink" title="رآن" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015714133118.html" style="text-decoration:none;color:#000000">رآنa> ر وایل رن یستم توسط ردی ه امنری اوز وستداران یوزیلندی تاب ه تابخانه وکلند هدا ده ست.<br/><br/>ین سخه طی فیس ارای لدی ا رح ل ست.<br/><br/>ر رخی ز صفحات ین <a class="hlink" title="رآن" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015714133118.html" style="text-decoration:none;color:#000000">رآنa> شف ده، یات تاب سمانی ر زمینه ی ا نگ <a class="hlink" title="لایی" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015714133118.html" style="text-decoration:none;color:#000000">لاییa> شسته ند ه ر طراف ن بی اجوردی ه حتمالا ز سنگ اجورد گرفته شده ست، رار ارد.<br/><br/>اشیه ای سیاری ز صفحات ین تاب سمانی بسیار زیبا راسته ده ند.<br/><br/>مضای صفحات خستین ین <a class="hlink" title="رآن" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015714133118.html" style="text-decoration:none;color:#000000">رآنa> تاریخ ۲۳۰ جری مری (عادل ۸۱۷ یلادی) ا شان ی هد، گرچه طلاعاتی جود دارد ه ین <a class="hlink" title="رآن" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015714133118.html" style="text-decoration:none;color:#000000">رآنa> <a class="hlink" title="لایی" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015714133118.html" style="text-decoration:none;color:#000000">لاییa> جا گونه تهیه ده ست.<br/><br/>‘زینعلیه حتمال ی هد ین سخه ز ند ارد ده اشد، فت ا توجه ه زیبایی ایی ه ر ین <a class="hlink" title="رآن" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015714133118.html" style="text-decoration:none;color:#000000">رآنa> جود ارد، حتمالا رد روتمندی ه ه ذهب نر علاقه اشته، ین ار ا نجام اده ا ز ظر الی ز ن مایت رده ست.<br/><br/>‘یت ی ورسیتابدار خش سخه ای طی تابخانه انشگاه وکلند دف ز ترجمه تون دبی عربی ا نتقال ه علاقمندان ین ونه ثار عنوان رد.div> <div class="wrapper">div> div> div> div>
کشف قرآن طلایی 200 ساله در نیوزیلند گردآوری توسط بخش دیدنی های امروز دیدنی های روزانه سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات