موش و دوستان بی تفاوت (کوتاه و خواندنی)

موش و دوستان بی تفاوت (کوتاه و خواندنی)

موش و دوستان بی تفاوت (کوتاه و خواندنی) -آکاموش و دوستان بی تفاوت (کوتاه و خواندنی) -آکا

آکاایران: موش و دوستان بی تفاوت (کوتاه و خواندنی)

آکاایران: موشی درخانه تله موش دید، به مرغ و گوسفند و گاو خبر داد همه گفتند: تله موش مشکل توست به ما ربطی ندارد.

چند روز بعد ، ماری درتله افتاد و زن خانه را که به سراغش رفته بود گزید؛ بازماندگان ازمرغ برایش سوپ درست کردند، گوسفندرابرای عیادت کنندگان سربریدند؛ گاو را برای مراسم ترحیم کشتند و تمام این مدت موش در سوراخ دیوار می نگریست ومی گریست.
  مولانا:  در جهان تنها  یک  فضیلت وجود  دارد و آن  آگاهی  و  تنها  یک  گناه وجود دارد  و  آن جهل  است.

موشدوستانبیتفاوت(کوتاهخواندنی)

.

منبع :

تبلیغات