اس ام اس های تبریک روز بزرگداشت حکیم عمر خیام 28 اردیبهشت 95

آکاایران: اس ام اس های روز بزرگداشت حکیم عمر خیام 28 اردیبهشت 95

اس ام اس های

اس ام اس های تبریک روز بزرگداشت حکیم عمر خیام 28 اردیبهشت 95اس ام اس های تبریک روز بزرگداشت حکیم عمر خیام 28 اردیبهشت 95

آکاایران: اس ام اس های تبریک روز بزرگداشت حکیم عمر خیام 28 اردیبهشت 95

اس ام اس های

اس ام اس بزرگداشت خیام

بر خیر و مخور غم جهان گذران

خوش باشو دمی به شادمانی گذران

در طبع جهان اگر وفایی بودی

نوبت به تو خود نیامدی از دگران

روز بزرگداشت حکیم خیام مبارک باد

اس ام اس های

اس ام اس بزرگداشت خیام

در کارگه کوزه گری کردم رای

بر پله چرخ دیدم استاد بپای

می کرد دلیر کوزه را دسته و سر

از کله پادشاه و از دست گدای

روز بزرگداشت حکیم خیام مبارک باد

اس ام اس های

اس ام اس بزرگداشت خیام

هنگام سپیده دم خروس سحری

دانی که چرا همی کند نوحه گری

یعنی که نمودند در آیینه صبح

کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری

روز بزرگداشت حکیم خیام مبارک باد

اس ام اس های

اس ام اس بزرگداشت خیام

از جمله رفتگان این راه دراز

باز آمده ای کو که به ما گوید باز

هان بر سر این دو راهه از سوی نیاز

چیزی نگذاری که نمی آیی باز

روز بزرگداشت حکیم خیام مبارک باد

اس ام اس های

اس ام اس بزرگداشت خیام

چون آب به جویباروچون باد به دشت

روزی دگر از نوبت عمرم بگذشت

هرگز غم دوروز مرا یاد نگشت

روزی که نیامدست و روزی که گذشت

روز بزرگداشت حکیم خیام مبارک باد

اس ام اس های

اس ام اس بزرگداشت خیام

نیکی و بدی که در نهاد بشر است

شادی و غمی که در قضا و قدر است

با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل

چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است

روز بزرگداشت حکیم خیام مبارک باد

اس ام اس های

اس ام اس بزرگداشت خیام

افسوس که سرمایه زکف بیرون شد

در پای اجل بسی جگرها خون شد

کس نامد از آن جهان که پرسم از وی

کاحوال مسافران دنیا چون شد

روز بزرگداشت حکیم خیام مبارک باد

اس ام اس های

اشعار بزرگداشت خیام

«« دیدم به سر عمارتی مردی فرد »»                                   

                                   «« کو گِل بلگد می زد و خوارش می کرد »»

«« وان گِل با زبان حال با او می گفت »»                                   

                                   «« ساکن، که چو من بسی لگد خواهی کرد »»

روز بزرگداشت حکیم خیام مبارک باد

اس ام اس های

پیامک بزرگداشت خیام

«« این قافله عمر عجب می گذرد »»                                   

                                   «« دریاب دمی که با طرب می گذرد »»

«« ساقی غم فردای حریفان چه خوری »»                                   

                                   «« پیش آر پیاله را که شب می گذرد »»

روز بزرگداشت حکیم خیام مبارک باد

اس ام اس های

اس ام اس بزرگداشت خیام

«« ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود »»

                     «« نی نام زما و نه نشان خواهد بود »»

«« زین پیش نبودیم و نبد هیچ خلل »»

                     «« زین پس چو نباشیم همان خواهد بود »»

سالروز بزرگداشت حکیم خیام مبارک باد

اس ام اس های

اس ام اس های روز بزرگداشت حکیم عمر خیام 28 اردیبهشت 95