سرگرمی > فال انبیا ، فال انبیای الهی ، فال انبیاء آکا
loading...

فال انبیا ، فال انبیای الهی ، فال انبیاء آکا

فال یکی از کارهای سرگرم کننده ای است که اغلب افراد اوقات فراغت خود را به آن می پیردازند. همانطور که می دانید سایت آکاایرن جامع ترین مجموعه از فال های مختلف را در بر دارد. این مقاله از آکاایران به فال انبیا ،فال انبیا برای ازدواج، فال انبیا الهی اختصاص دارد. از شما همراهان همیشگی سایت آکاایران دعوت می کنیم که مثل همیشه ما را همراهی کنید.

فال انبیا الهی

فال انبیاء

چشمها را بسته با خلوص نیت سوره مبارکه حمد را خوانده و آنچه را  مایلید قصد و نیت کنید و اشاره فرمائید.

فال انبیا الهی

فال انبیا

فال انبیاء حضرت خضر،فال انبیاء خضر (ع)

  فال انبیاء حضرت خضر،فال انبیاء خضر (ع) ای صاحب فال ! بشارت باد تو را که در دولت به روی تو باز است و از این به بعد شاد و خرم می شوی و کارت گشاده شود و سفری در پیش دا
فال انبیا

فال انبیاء حضرت اسحاق،فال انبیاء اسحاق (ع)

فال انبیاء حضرت اسحاق،فال انبیاء اسحاق (ع) ای صاحب فال! اگر نیّت پیوند داری بسیا ر نیکوست و امید در چیز نیکویی داری ،اما از تجارت کار تو خوب می شود و اگر چیزی از دست تو رفته ب
فال انبیا

فال انبیاء حضرت شعیب،فال انبیاء شعیب (ع)

فال انبیاء حضرت شعیب،فال انبیاء شعیب (ع) ای صاحب فال! بدان که چنین می بینم با کسی پیوندی خواهی داشت واز آن نفع بسیاری به تو می رسد و کار تو خوب خواهد شد؛ چند روزصبر کن و شتاب
فال انبیا

فال انبیاء حضرت موسی،فال انبیاء موسی (ع)

فال انبیاء حضرت موسی،فال انبیاء موسی (ع) ای صاحب فال! بدان که در فکر چیزی هستی که در آن فروماندهو عاجز شده ای ، غم مخور که همه مرادت حاصل شود؛ پیش از این تو را بسیار غم و اندو
فال انبیا

فال انبیاء حضرت لوط،فال انبیاء لوط (ع)

فال انبیاء حضرت لوط،فال انبیاء لوط (ع) در زندگی با سختیهایی مواجه میشوید و با مردمی لاقید و بد عمل سر و کار پیدا میکنید و به رنج و زحمت میافتید همسری نصیب شما میشود که باید با
فال انبیا

فال انبیاء حضرت لقمان،فال انبیاء لقمان (ع)

فال انبیاء حضرت لقمان،فال انبیاء لقمان (ع) به نظر میرسد شخصی متواضع با حکمت و درستکار هستید . اگر گرفتار صدمه و یا مشکلی هستید خیر است و حکمتی در آن میباشد . چیزی را که از دست
فال انبیا

فال انبیاء حضرت یوسف،فال انبیاء یوسف (ع)

فال انبیاء حضرت یوسف،فال انبیاء یوسف (ع) ای صاحب فال ! از بزرگان بهره بینی و سخن دوستان را قبول کن که تو را نفع می رسد و اگر چیزی از تو غایب شد، به تو باز رسد و اگر قصدی داری
فال انبیا

فال انبیاء حضرت یوشع،فال انبیاء یوشع (ع)

فال انبیاء حضرت یوشع،فال انبیاء یوشع (ع) در زندگی در موقعیت و پست حساسی قرار میگیرد . چون با گروهی سرکش و مجرم سر و کار پیدا میکنید که لازم است آنها را ارشاد و راهنمایی ک
فال انبیا

فال انبیاء حضرت زکریا،فال انبیاء زکریا (ع)

فال انبیاء حضرت زکریا،فال انبیاء زکریا (ع) ای صاحب فال ! در کار خود شتاب کن که آن کار شیطان است و عاقبت پشیمان خواهی شد . اما بشارت باد تو را که به دولت خواهی رسید واز جهت فرز
فال انبیا

فال انبیاء حضرت شیث،فال انبیاء شیث (ع)

فال انبیاء حضرت شیث،فال انبیاء شیث (ع) ای صاحب فال ! شخصی تو را به زبان گرفته است ( با چرب زبانی تو راراضی نگه می دارد) اما دوست تو خواهد بود. تو در کار خود داری کن ، این دوسه
فال انبیا

فال انبیاء حضرت محمد،فال انبیاء محمد (ص)

فال انبیاء حضرت محمد،فال انبیاء محمد (ص) ای صاحب فال! بشارت باد تورا که دشمنان تو مقهور شوند و مراد دل حاصل شود و فرمان خدا را انجام دهتا خداوند یار تو باشد و یکی تورا دوست می
فال انبیا

فال انبیاء حضرت ایوب،فال انبیاء ایوب (ع)

فال انبیاء حضرت ایوب،فال انبیاء ایوب (ع) ای صاحب فال ! بدان که چیزی از دست تو رفته که به سبب آن غم واندوه می خوری، اما عاقبت کاررا نمی دانی؛ اگر صبر کنی ، هر آینه به امید ی که
فال انبیا

فال انبیاء حضرت هارون،فال انبیاء هارون (ع)

فال انبیاء حضرت هارون،فال انبیاء هارون (ع) ای صاحب فال ! بشارت باد تو را که به دولت رسیده ای و آفتاب به طالعت رسیده است. اما بعضی هستند که بر تو حسد می برند و یکی تو را دوست د
فال انبیا

فال انبیاء حضرت ادریس،فال انبیاء ادریس (ع)

فال انبیاء حضرت ادریس،فال انبیاء ادریس (ع) ای صاحب فال! بدان و آگاه باش که هر مقصودی که داری، بدان خواهی رسید و آن چه که از خدا طلب کنی ، ان شاءالله به تو عطا می کند . نترس که
فال انبیا

فال انبیاء حضرت صالح،فال انبیاء صالح (ع)

فال انبیاء حضرت صالح،فال انبیاء صالح (ع) ای صاحب فال! خداوند تو را از غمها برهاند و به مقصود دل رساند و امسال بر تو مبارک خواهد بود. رنجی کشیده ای ولی با نیّتی که دردل داری ب
تبلیغات