فیزیک و طبیعت – عقرب شن زار

آکاایران: بیگ بنگ: هر گاه سوسکی به اندازه ی چند ده سانتی متر بر روی شن ها به دنبال عقرب شن زار راه برود، عقرب ناگهان به طرف سوسک بر گرشته و به آن حمله می کند (و آن را می خورد). عقرب که شب رو است، این عمل را بدون دیدن یا شنیدن صدای سوسک انجام می دهد. اما عقرب چگونه می تواند جای طعمه ی خود را با این دقت مشخص کند؟

به گزارش آکاایران:

فیزیک و طبیعت – عقرب شن زار

فیزیک و طبیعت – عقرب شن زار -آکاحرکت موج

آکاایران: فیزیک و طبیعت – عقرب شن زار

به طور خلاصه، در موج های مکانیکی، موج فرستاده شده در طول یک تار کشیده ساده ترین نوع موج است. اگر یک سر تار را به بالا و پایین تکان بدهیم، به صورت یک تپ، در طول تار پیش می رود. این تپ و حرکت آن هنگامی به وجود می آید که تار تحت تأثیر نیروی کشش باشد. وقتی انتهای تار را به طرف بالا می کشیم، بخش مجاور آن نیز، به خاطر وجود نیروی کشش در میان دو بخش تار به سمت بالا کشیده می شود. بخش مجاور در حین حرکت کردن به سمت بالا، بخش بعدی را به بالا می کشد، و این کار به همین ترتیب ادامه می یابد. در عین حال وقتی تار را به پایین می کشیم، هر بخش به نوبت به سمت بالا حرکت می کند و به وسیله ی بخش های مجاور که پیش تر در راه پایین رفتن بودند، دوباره شروع به پایین کشیده شدن می کند. نتیجه نهایی این است که آشفتگی حاصل در شکل تار (تپ) در طول تار با سرعت V حرکت می کند.
اگر انتهای تار را با حرکت هماهنگ ساده با دست خود مدام به بالا و پایین حرکت دهیم، در طول تار یک موج پیوسته با سرعت V پیش می رود.


چون حرکت دست تابعی سینوسی از زمان است، در هر لحظه از زمان، موج دارای شکل سینوسی است. یعنی نمودار حرکت موج به صورت یک منحنی سینوسی یا کسینوسی است. یکی از راه های مطالعه ی موج های بالا، زیر نظر گرفتن شکل های موج در حین حرکت کردن موج به یک سمت است. راه دیگر این است که حرکت عنصری از تار را که در حال عبور موج از آن به بالا یا پایین نوسان می کند، مشاهده کنیم. از نقطه نظر شکل موج به همین بسنده می کنیم که دو نوع موج عرضی و طولی وجود دارند.

فیزیک و طبیعت – عقرب شن زار

موج مکانیکی

 اگر جابه جایی هر عنصر در حال نوسان، بر راستای حرکت موج عمود باشد، این حرکت را حرکت عرضی می نامند و گفته می شود که موج یک موج عرضی است. اگر جابه جایی هر عنصر با راستای پیشروی موج موازی باشد، این حرکت را طولی می نامند و گفته می شود که موج یک موج طولی است. هر دو نوع موج طولی و عرضی را موج های پیشرونده می نامند، زیرا هر دو از نقطه ای به نقطه ی دیگر، مثلاً از یک سر تار به سر دیگر آن حرکت می کند. باید توجه داشت که موج فقط از یک سر به سر دیگر حرکت می کند، نه ماده ای که موج در آن انتشار پیدا می کند.

حال عقرب شن زار، برای تعیین محل طعمه ی خود از هر دو نوع موج عرضی و طولی استفاده می کند. حتی اگر سوسکی به آرامی، شن را به هم بزند، در سطح شن زار تپ هایی گسیل می دارد. برخی از این تپ ها طولی اند و با تندی ۱۵۰ متر بر ثانیه و برخی دیگر عرضی اند و با تندی ۵۰ متر بر ثانیه حرکت می کنند. عقرب که با هشت پایش، دایره ای به قطر تقریبی ۵ سانتی متر را در بر می گیرد، ابتدا با تپ های طولی تند برخورد می کند و جهت حرکت سوسک را تشخیص می دهد. این جهت بستگی به این دارد که تپ ها ابتدا به کدام پای عقرب برخورد کرده اند. سپس عقرب بازه ی زمانی میان نخستین برخورد و برخوردهای موج های عرضی کند را حس می کند و از آن برای تعیین فاصله ی خود تا سوسک استفاده می کند. این فاصله از رابطه ی زیر به دست می آید.

دلتاd/v1 – d/v2 = T

که در آن v1 سرعت موج طولی و V2 سرعت موج عرضی است. که از رابطه ی بالا نتیجه می گیریم که

دلتاd = (75 m/s)T

برای مثال اگر دلتاT برابر با ۴ باشد، آنگاه فاصله ی سوسک تا عقرب برابر ۳۰ سانتی متر می شود که این، فاصله ی مناسبی برای حمله کردن عقرب به سوسک است.


فیزیک و طبیعت – عقرب شن زار

عقرب شن زار


توجه : هرگونه استفاده از این مطلب بدون ذکر نام "آکا ایران" و لینک به این مقاله غیر قانونی و از لحاظ اخلاقی غیر انسانی می باشد، لطفا به حقوق مولف احترام بگذارید.

منبع :

موج عرضی

گردآوری توسط بخش مقالات فیزیک سایت آکاایران
تبلیغات