شیلات و انرژی هسته ای - آکا

استفاده از دانش هسته ای، به ویژه کاربرد اشعه های ایکس و گاما در زمینه های مختلف دکترین شیلات روزبه روز زیاد می شود، به طوری که مواردی مثل استریل کردن و سم زدایی محصولات دریایی، دستکاری های ژنتیکی و پرورش اقتصادی موجودات دریایی و بسیاری از موارد دیگر، بدون استفاده از فناوری های هسته ای مقرون به صرفه و حتی امکان پذیر نیست. کاربرد دانش هسته ای در فعالیت ها و فرآورده های شیلاتی، می تواند جهش بزرگی در زمینه های ارزیابی ذخایر، تولید فرآورده های شیلاتی، دستکاری های ژنتیکی، پرورش آبزیان دریایی، مدیریت علمی صید شیلاتی، ردیابی موجودات در زنجیره های غذایی و بسیاری موارد دیگر را در پی داشته باشد.

برای گسترش دانش هسته ای در علوم شیلاتی، بررسی اثرات ذرات و اشعه های هسته ای در اکوسامانه و موجودات زنده امری لازم به نظر می رسد، تا حین رشد و توسعه شیلاتی بهترین نحوه به کارگیری از دانش هسته ای در کنار محیط زیست سالم و فرآورده های سالم تر مهیا شود.

امروزه شیلات در بسیاری از کشورهای جهان به سمت بررسی و آزمایش هایی برای استفاده از دانش هسته ای در توسعه فعالیت ها و تولید فرآورده های شیلاتی، دستکاری های ژنتیکی، کلونینگ جانداران دریایی و فعالیت های مشابه دیگر روی آورده اند.

از آنجایی که کشور عزیزمان ایران منابع عظیم شیلاتی دارد و سرانه مصرفی منابع شیلاتی نسبت به سایر کشورها کمتر است( البته از طرف دیگر ذخایر شیلاتی  برخی موارد رو به انزوال می رود)امید آن است تا با استفاده از دانش هسته ای در زمینه های کاربردی مانند ارزیابی ذخایر، تولید فرآورده های بازار پسند شیلاتی، افزایش میزان تکثیر و پرورش جانداران دریایی و مقرون به صرفه بودن این تولیدات، به طوری که روزی فرآورده های شیلاتی به سفره تمام خانواده های ایرانی عرضه شود.

تعدادی از کاربرد های دانش هسته ای در شیلات عبارتند از:

تعیین سن ماهیان با استفاده از اتولیت، کاربرد اشعه های هسته ای در تولید فرآورده های شیلاتی ،تولید فرآورده های بیولوژیک از آبزیان، مدیریت علمی صید شیلاتی، تبدیل آب شور دریا به آب شیرین، دستکاری های ژنتیکی (اصلاح نژاد) آبزیان ، پرورش جلبک، صدف، ماهی، خیاردریایی و میگو درپس آب های گرم نیروگاه های هسته ای، نشانه گذاری رادیواکتیو (Tagging) جهت ردیابی نحوه تغذیه، رشد و مهاجرت آبزیان، پیشگیری و ضدعفونی آب ورودی و خروجی اینکوباتورهای تکثیرلارو ماهی وهمچنین آب استخرهای پرورش ماهی و میگو.

با راه اندازی نیروگاه بوشهر و در دسترس بودن اشعه های هسته ای، می توان گامی بلند در زمینه رشد و ترقی محصولات شیلاتی برداشت.

البته چنین حرکتی، مستلزم بررسی های وسیعی است به این ترتیب که قبل از آن که وارد عمل شد با بررسی مطالعات زیست محیطی (EIA) از بی خطربودن انجام طرح های تحقیقاتی مطمئن شده و پس از اطمینان گام های بلندی را در این زمینه برداشت.

 پیشنهاداتی که در این باره وجود دارد:

1 - با توجه به این که نیروگاه بوشهر تنها نیروگاه اتمی خلیج فارس است و مطالعات زیست محیطی(EIA) آن مربوط به قبل از انقلاب است و تاریخ مصرف آن گذشته، پیشنهاد می شود مؤسسه تحقیقات شیلات این مطالعه را برای حصول اطمینان بی خطربودن عملیات اجرایی نیروگاه و ارائه راهکار برای جلوگیری از بروز خطر احتمالی انجام دهد.

2 - پرورش جانداران دریایی نظیر پرورش جلبک در آب خروجی نیروگاه بوشهر که نیاز به همکاری سازمان انرژی اتمی با مؤسسه تحقیقات شیلات برای بررسی ها و تحقیقات بیشتری دارد.

 

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش مقالات فیزیک سایت آکاایران
تبلیغات