اتاقک یونیزاسیون - آکا

1. ابعاد اتاقک طوری انتخاب می شود که پرتوهای یونساز تمام انرژی خودشان را درون اتاقک از دست بدهند و به همین دلیل ابعاد اتاقک تابع انرژی پرتوهاست.

2. با گذاردن مانع کافی در سر راه پرتوها ، بجز آنچه از سوراخ تعبیه شده وارد اتاقک می شود، از ورود بقیه پرتوها جلوگیری می شود.

3. سعی می شود که بین دو صفحه فلزی و بخصوص در محدوده ای که یونها جمع آوری و اندازه گیری می شوند، شدت میدان الکتریکی یکنواخت باشد و به همین سبب است که یکی از صفحات جاذب یونها به سه قسمت تقسیم می شود و فقط یونهایی که در محوطه میانی اتاقک تولید می شوند، جمع آوری و اندازه گیری می شوند.

4. با دخالت دادن ضریبی که مربوط به تاثیر درجه حرارت و فشار در حجم هوای مورد تابش است، نتایج حاصل از اندازه گیریها تصحیح می گردد.

تقسیم بندی اتاقک یونیزاسیون - آکا

یونیزاسیون گازی

آشکار سازی ذرات

آشکارسازی ذرات عبارتست از فرآیندی که در آن خصوصیاتی مانند جرم ، انرژی ، بار الکتریکی ، مسیر حرکت و ... و در مجموع نوع یک ذره حامل انرژی که در واکنش های هسته ای بوجود می آید، توسط دستگاهی (اغلب آشکارساز) تعیین می شود.

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش مقالات فیزیک سایت آکاایران
  • فال
  • بازار
  • تست هوش آنلاین
تبلیغات