آشنایی با IR و UV -قسمت اول - آکا

اشعه

آشنایی با IR و UV -قسمت اول - آکا

انرژی الکتریکی

جذب اشعه مادون قرمز" href="http://www.akairan.com//elmi/physics1/201551419286.html" style="text-decoration:none;color:#000000">مادون قرمز

• آب یکی از مواد خیلی جاذب اشعه مادون قرمز است. محلول نمک طعام در حدود 20 برابر آب خالص اشعه را جذب می کند.

• شیشه معمولی برای اشعه مادون قرمز بلند به کلی غیر قابل نفوذ است و مورد استفاده آن در ساختن گلخانه ها برای حفظ گلها از سرما به سبب همین خاصیت است.

منابع اشعه مادون قرمز

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش مقالات فیزیک سایت آکاایران
تبلیغات