آکاایران: بیگ بنگ: از اولین نتایج ِ آشکارسازی که به منظور جستجوی ذرات رسیده از جهان های موازی به جهان ِ ما طراحی شده است، رونمایی شد.

جستجوی جهان های موازی با نوترون ها

آکاایران: جستجوی جهان های موازی با نوترون ها

به گزارش آکاایران: نمایی از قلب راکتور هسته ای ILL

به گزارش انجمن فیزیک ایران، برخی از نظریه های گرانش کوانتومی، وجود ابعاد فراتر از مکان و زمان را پیش بینی می کنند. آنها جهان ما را یک سطح چهار بعدی یا یک «غشاء» (brane) در توده فضا-زمان با ابعاد بالاتر می دانند. این توده می تواند شامل غشاهای چندگانه ای باشد که به وسیله ی فواصل معینی در ابعاد بالاتر از یکدیگر جدا شده اند. غشاء، هر جسم گسترش یافته ی فضایی با ابعاد صفر و یا بیشتر در نظریه ی ریسمان هاست.

فیزیک پیشگان تاکنون هیچ شواهد تجربی مبنی بر وجود سایر غشاها نیافته اند. در سال ۲۰۱۰ پژوهشگرانی از بلژیک مدلی را پیشنهاد کردند که نشان می داد ذراتی که توسط سایر غشاها به دام می افتند، می توانند از طریق تونل زنی کوانتومی به شامه مجاور راه پیدا کنند. آنها معتقد بودند که پیمودن این مسیر برای نوترون ها آسانتر است، زیرا تونل زنی کوانتومی تحت تاثیر برهمکنش های الکترومغناطیسی تضعیف می گردد. اکنون گروهی از پژوهشگران در بلژیک و فرانسه تصمیم به آزمودن این مدل گرفته اند. آنها یک آشکارساز هلیومی را در چند متری راکتور هسته ای ILL قرار داده و سپس شروع به ثبت نوترون های رسیده از آن به آشکارساز نموده اند.

جستجوی جهان های موازی با نوترون ها
ایده بدین صورت است که نوترون های منتشر شده از راکتور می توانند در غشاء ما در برهم نهی کوانتومی شرکت کنند. اغلب آنها در غشاء ما باقی می مانند اما کسر کوچکی از آنها می تواند به غشاء مجاور راه پیدا کند. چون با آب و حفاظ بتنی برهمکنش نموده و از راکتور می گریزند. اما از آن جایی که تابع موج آنها هنوز به مقدار جزئی در غشاء ما وجود دارد، می توانند دوباره در اثر برخورد با هسته های هلیم آشکارساز به غشاء ما بازگردند.

آنها در مدت زمان ۵ روز توانستند رویداد های کوچک اما قابل توجهی را به ثبت برسانند و به این نتیجه رسیدند که احتمال رخداد چنین رویدادی یک در دو میلیارد است و این حدود ۱۵۰۰۰ بار از محدوده ی تعیین شده قبلی توسط پژوهشگران دقیق تر است. حدود جدید دلالت بر آن داشت که فاصله بین غشاها باید ۸۷ برابر طول پلانک (۱٫۶ x 10-35) باشد. این پژوهش می تواند راه ارزان قیمتی را برای آزمودن نظریه های ورای مدل استاندارد فیزیک ذرات باز کند. جزئیات بیشتر این پژوهش در نشریه ی Physics Letters B منتشر شده است.

آکا ایران /

VN:F [1.9.22_1171]

منبع :

گردآوری توسط بخش مقالات فیزیک سایت آکاایران
تبلیغات