Spect در تومو گرافى کامپیو ترى، با رادیو نوکلوییدها، یک یا چند آشکار ساز، یک کامپیوتر صفحه نمایش دهنده مورد استفاده قرار می گیرد. آرایه آشکار سازها در اطراف بیمار حرکت می کند و تغیرات میزان شمارش اکتیویته با توجه به جذب هاى بخشى از تابش توسط بدن به عنوان تغیرات ژئو مترى به وسیله نرم افزار کامپیوترى محاسبه شده و نهایتآ تصویر مربوطه در صفحه نمایش نشان داده می شود. این روش متعاقبآ در جهات دیگر بدن هم تکرار می شود، بنا بر این تصویر سه بعدى حاصل خواهد شد. شفافیت و درجه تفکیک در این تصویر یا اسکن چیزی حدود یک میلى متر خواهد بود. در واقع یک روش بسیار مشابه به یک تصویر بردارى اشعه ایکس،ولى در مورد اخیر هم

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش مقالات فیزیک سایت آکاایران
پربازدیدها
تبلیغات