چکیده

معیار و روش ارزیابی نتایج آزمایشات همواره یکی از چالشهای اصلی در برنام ههای تحلیل روغن بوده است . سازندگان تجهیزات، سازندگان روغن و آزمایشگاه های تحلیل روغن معیارها و روشهایی برای ازریابی وضعیت روغن ارایه می دهند .

هر یک از این معیارها مبتنی بر دیدگاههایی است که آگاهی از آنها در زمان استفاده ضروری است . در این مقاله سعی شده است روشهای مختلف ارزیابی نتای ج و محدودیتها و ویژگیهای آنها بیان و راهنمای ی هایی برای بهره گیری بهتر از این معیارها و ارزیابی دقیقتر نتایج ارایه ش ود. همچنین راهنمای یهایی برای تلفیق و تطبیق روشها برای دستیابی به نتایج بهتر نیز بیان شده است.

گردآوری توسط بخش مقالات صنایع سایت آکاایران
تبلیغات