.


توان چیست؟

1389/01/08
style="text-align: justify;"> href="http://www.akairan.com/elmi/maghalat-bargh/11920.html" style="text-decoration:none;color:inherit">توان چیست؟ - آکاایران /> />مقالات برق ، الکترونیک - تغذیه ای که جریانش بیشتر باشد می href="http://www.akairan.com/elmi/maghalat-bargh/11920.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تواند کار بیشتری انجام دهد یا مقالات برق ، الکترونیک - تغذیه ای که ولتاژش بیشتر باشد ؟ /> />گفتیم که ولتاژ باعث حرکت الکترونها میشود که حرکت الکترونها همان جریان میباشد . /> /> />در منابع تغذیه یک مقاومت داخلی وجود دارد که باعث میشود در هنگام تغذیه نمودن یک مصرف کننده ولتاژ مقالات برق ، الکترونیک - تغذیه کاهش یابد پس قدرت یک مقالات برق ، الکترونیک - تغذیه به دو عامل بستگی دارد یکی ولتاژش و دیگری مقاومت داخلی اش . /> />حالا میخواهیم ببینیم که چگونه برای یک مقالات برق ، الکترونیک - تغذیه جریان تعیین میکنند ؟ /> />وقتی میگویند مثلاً : یک باطری یا یک آدابتور 12 ولت و 2 آمپر است یعنی اینکه اگر جریان 2 آمپر از این مقالات برق ، الکترونیک - تغذیه دریافت کنیم کاهش ولتاژش در حدود 5 - 10 درصد است که این مقدار کاهش ولتاژ تاثیر چندانی بر روی مدارات ندارد حالا اگر بیشتر از این مقدار جریان از مقالات برق ، الکترونیک - تغذیه بگیریم (مصرف کننده های بیشتری به آن وصل کنیم ) این کار دو پی آمد دارد یکی اینکه ولتاژ مورد نیاز را به مانمی دهد (ولتاژش کاهش میابد) و دوم اینکه به خود مقالات برق ، الکترونیک - تغذیه آسیب وارد میشود . /> />معمولاً ولتاژ منابع تغذیه را کمی بیشتر انتخاب میکنند که در حالت کار معمولی که جریان متوسطی از آن گرفته میشود ولتاژش به ولتاژ اصلی برسد مثلاً یک مقالات برق ، الکترونیک - تغذیه را که ما به عنوان مقالات برق ، الکترونیک - 12 ولتی خریداری میکنیم در حالتی که هیچ مصرف کننده ای به آن وصل نیست اگر با ولتمتر ولتاژش را اندازه گیری کنیم حدوداً 14 ولت را نشان میدهد . /> />چرا در حالتی که مقالات برق ، الکترونیک - به هیچ مصرف کننده ای وصل نیست مقاومت داخلی ولتاژ را افت نمیدهد ؟ /> />چون که مقدار ولتاژی را که مقاومت داخلی افت میدهد به مقدار جریان عبوری از مقالات برق ، الکترونیک - تغذیه بستگی دارد که در این حالت چون جریان صفر است افت ولتاژی هم وجود ندارد . /> />نتیجه گیری کلی : /> />هر مقالات برق ، الکترونیک - تغذیه دو کمیت دارد ، یکی ولتاژ و دیگری قابلیت جریان دهی (حداکثر جریان مجاز) که بستگی به مقاومت داخلی اش دارد پس قدرت کلی مقالات برق ، الکترونیک - تغذیه به این دو کمیت وابسته است لذا برای تعیین قدرت یک مقالات برق ، الکترونیک - کمیت سومی نیز بوجود می آید که href="http://www.akairan.com/elmi/maghalat-bargh/11920.html" style="text-decoration:none;color:inherit">توان نام دارد و واحد آن وات (W) است که از حاصلضرب جریان و ولتاژ بدست می آید یعنی href="http://www.akairan.com/elmi/maghalat-bargh/11920.html" style="text-decoration:none;color:inherit">توان یک مقالات برق ، الکترونیک - 12 ولتی 2 آمپر 24=12*2 وات است که نشان دهنده قدرت آن میباشد . /> />هر چه href="http://www.akairan.com/elmi/maghalat-bargh/11920.html" style="text-decoration:none;color:inherit">توان یک مقالات برق ، الکترونیک - بیشتر باشد حجم و وزن آن نیز بیشتر میشود . فرق باطری ماشین با 8 عدد باطری 1.5 ولتی سری(باطری قلمی) در این است که اگر با 8 عدد باطری 1.5 ولتی ب href="http://www.akairan.com/elmi/maghalat-bargh/11920.html" style="text-decoration:none;color:inherit">توانیم حداکثر 2 لامپ 12 ولتی را روشن کنیم با باطری ماشین دست کم 50 عدد از همان لامپ را می href="http://www.akairan.com/elmi/maghalat-bargh/11920.html" style="text-decoration:none;color:inherit">توان هم زمان روشن کرد زیرا مقاومت داخلی باطری ماشین خیلی کم است و وقتی جریان زیادی از آن دریافت میکنیم کاهش ولتاژش کم است ولی در باطری قلمی وقتی بیشتر از 2 یا 3 لامپ به آن وصل میکنیم ولتاژش کاهش یافته و نور لامپها کم میشود. /> />برای محاسبه مقدار افت ولتاژ از همان رابطه اهم استفاده میکنیم /> />V=R*I /> />طبق این رابطه مقدار افت ولتاژ دو سر مقاومت با تغییر جریان تغییر میکند. /> />برای هر عنصری که در یک مدار الکتریکی وجود دارد می href="http://www.akairan.com/elmi/maghalat-bargh/11920.html" style="text-decoration:none;color:inherit">توان href="http://www.akairan.com/elmi/maghalat-bargh/11920.html" style="text-decoration:none;color:inherit">توان را محاسبه کرد بطور کلی دو نوع href="http://www.akairan.com/elmi/maghalat-bargh/11920.html" style="text-decoration:none;color:inherit">توان در یک مدار وجود دارد 1- href="http://www.akairan.com/elmi/maghalat-bargh/11920.html" style="text-decoration:none;color:inherit">توان تولیدی که توسط مقالات برق ، الکترونیک - تغذیه تولید میشود 2- href="http://www.akairan.com/elmi/maghalat-bargh/11920.html" style="text-decoration:none;color:inherit">توان مصرفی که توسط مصرف کننده ها مصرف میشود ، در یک مدار همیشه href="http://www.akairan.com/elmi/maghalat-bargh/11920.html" style="text-decoration:none;color:inherit">توان تولیدی با href="http://www.akairan.com/elmi/maghalat-bargh/11920.html" style="text-decoration:none;color:inherit">توان مصرفی برابر است ((در صورت صرفنظر کردن از تلفات سیمهای رابط)) /> /> href="http://www.akairan.com/elmi/maghalat-bargh/11920.html" style="text-decoration:none;color:inherit">توانی که یک مقاومت مصرف میکند به جریان عبوری از آن بستگی دارد که طبق رابطه زیر محاسبه میشود : /> />W=R*I^2 /> />بطور کلی سه فرمول برای href="http://www.akairan.com/elmi/maghalat-bargh/11920.html" style="text-decoration:none;color:inherit">توان می href="http://www.akairan.com/elmi/maghalat-bargh/11920.html" style="text-decoration:none;color:inherit">توان نوشت : /> />W=V^2/R /> />W= V*I /> />W=R*I^2 /> /> />مقالات برق ، الکترونیک - :s-ta-p.persianblog.comمطالب مرتبط