نقش وفاق خانواده در نهادینه شدن معروف ‏و پیشگیری از منکر از منظر قرآن کریم ‏

نقش وفاق خانواده در نهادینه شدن معروف ‏و پیشگیری از منکر از منظر قرآن کریم ‏

نقش وفاق خانواده در نهادینه شدن معروف ‏و پیشگیری از منکر از منظر قرآن کریم ‏نقش

آکاایران: نقش وفاق خانواده در نهادینه شدن معروف ‏و پیشگیری از منکر از منظر قرآن کریم ‏

آکاایران: نقش وفاق خانواده در نهادینه شدن معروف ‏و پیشگیری از منکر از منظر قرآن کریم ‏

نشریه : مطالعات قرآن و حدیث

نویسنده : پدیدآورنده : اعظم پرچم
پدیدآورنده : فردوس میریان اندانی

سال یازدهم / شماره پیاپی 21 / صفحه 177-203

چکیده :

امربه معروف و نهی از منکر از احکام واجب و جزء وظایف مسلمانان است؛ با این وجود، دلایل متعددی مانع اجرای این ‏فریضه ی الهی، در بسیاری از زمینه ها می شود. در بین شیوه های امربه معروف و نهی از منکر، روش هایی که منجر به ‏نهادینه شدن معروف و برطرف نمودن منکر می گردند، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. بنابراین، لازم است به مسائلی که ‏پیرامون درونی شدن ارزش ها وجود دارد، پرداخته شود. در بین نهادهای اجتماعی، خانواده نقش اصلی را در این زمینه ایفا ‏می کند. هرچقدر اعضای خانواده دارای وفاق بیشتری باشند، موفقیت افزون تری در نهادینه شدن مصادیق معروف و تربیت ‏صحیح فرزندان کسب می نمایند. این مقاله درصدد است با توجه به آیات قرآن کریم که به تشکیل خانواده، مسائل مربوط ‏به آن و زندگی خانوادگی انبیاء(ع) پرداخته، مفهوم وفاق خانواده را بیان کند و نقش وفاق خانواده را در درونی شدن ‏ارزش های دینی و گسترش معروف در جامعه، واکاوی نماید.

کلیدواژه های مقاله :قرآن کریم؛ معروف؛ منکر؛ وفاق؛ تربیت؛ خانواده. ‏
.

منبع : hadith.ir

گردآوری توسط بخش اخلاق و عرفان اسلامی سایت آکاایران
تبلیغات