واکاوی ارکان و شاخص های آموزه امامت در روایات رضوی

واکاوی ارکان و شاخص های آموزه امامت در روایات رضوی

واکاوی ارکان و شاخص های آموزه امامت در روایات رضویواکاوی

آکاایران: واکاوی ارکان و شاخص های آموزه امامت در روایات رضوی

آکاایران: واکاوی ارکان و شاخص های آموزه امامت در روایات رضوی

نشریه : فصلنامه فرهنگ رضوی

نویسنده : پدیدآورنده : مهیار خانی مقدم
پدیدآورنده : عبدالرضا زاهدی

سال چهارم / شماره پیاپی 16 / صفحه 177-210

چکیده :

مسئله این پژوهش، واکاوی ارکان و شاخص های آموزه امامت در روایات رضوی و هدف از آن، ارائه چارچوب مناسبی برای تبیین آموزه امامت است تا بر اساس آن، مخاطبان به نگرشی جامع و روشن تر دست یابند. بدین منظور، با روش توصیفی- تحلیلی، در قالب برجسته ترین دغدغه های فکریِ انسان شامل حکیمانه بودن خلقت، بهره مندی از راهنمایان حقیقی و مرجع کسب رضایت پایدار و تأمل در سه سئوال بنیادین درباره آموزه امامت شامل حکمت، ویژگی های برجسته و لوازم تحقق کامل آثار وجودیِ آن، به تحلیل روایات مربوطه پرداخته شده است. می توان بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش، چارچوبی شامل سه رُکن حکمت، هدایت و رضایت الهی و هفت شاخص متناظر به آن ها شامل «ضرورت تکمیل آخرین دین الهی»، «انحصار امامت در اهل بیت پیامبر(ص) و نفی خلافت»، «هدایت جامع نگر»، «مهم ترین ویژگی های مادی و معنوی امام»، «معرفت به امام»، «محبت به امام» و «تبعیت از امام» ارائه کرد.

کلیدواژه های مقاله :امام؛ ارکان امامت؛ شاخص های امامت؛ امام رضا(ع)
.

منبع : hadith.ir

گردآوری توسط بخش اخلاق و عرفان اسلامی سایت آکاایران
تبلیغات