روش شناسی اقتصاد اسلامی بر اساس عملکرد اقتصادی امام علی(ع)

روش شناسی اقتصاد اسلامی بر اساس عملکرد اقتصادی امام علی(ع)

روش شناسی اقتصاد اسلامی بر اساس عملکرد اقتصادی امام علی(ع)روش

آکاایران: روش شناسی اقتصاد اسلامی بر اساس عملکرد اقتصادی امام علی(ع)

آکاایران: روش شناسی اقتصاد اسلامی بر اساس عملکرد اقتصادی امام علی(ع)

نشریه : پژوهش نامه علوی

نویسنده : پدیدآورنده : سید سجاد علم الهدی

سال هفتم / شماره پیاپی 14 / صفحه 103-132

چکیده :

رفتار اقتصادی امام علی(ع) در میان تمامی رهبران و پیشوایان دینی بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است. گفتار، رفتار و سیاست های امام علی(ع) در حوزه اقتصاد و معیشت، از ابعاد مهم رویکرد حکومتی و اجتماعی ایشان است. همچنان که سیره و رفتار شخصی ایشان به تنهائی حاوی دنیائی از نکات قابل توجه و بررسی است. در متون تاریخی و روائی، هزاران گزاره در این باب وجود دارد که مراجعه به همه آن ها برای کشف و تحلیل سیره اقتصادی ایشان ممکن به نظر نمی رسد. در این میان، حکمت ها، خطبه ها و نامه های نهج البلاغه بویژه عهد مالک اشتر می تواند محور اساسی و مستند قوی برای دریافت رویکرد امام به اقتصاد باشد. با بررسی حکومت امام علی (ع) به عنوان مصداقی کامل از حکومت اسلامی، می توان زوایای عملی و اجرائی احکام اسلامی و نیز وظایف مهم اقتصادی یک حکومت را شناسایی کرد. علاوه بر آنکه با بهره گیری از سیره اقتصادی ایشان، می توان رفتار اقتصادی یک مسلمان را استخراج نمود.

کلیدواژه های مقاله :سیره اقتصادی امام علی(ع)؛ روش زندگی شخصی؛ روش حکومت داری؛ سیاست اقتصادی
.

منبع : hadith.ir

گردآوری توسط بخش اخلاق و عرفان اسلامی سایت آکاایران
تبلیغات