گفتگوی خواندنی یک پدر و پسر

گفتگوی خواندنی یک پدر و پسر

امیر المومنین علیه السلام : فرزندم درستی چیست ؟
حسن بن علی علیه السلام: پدر, درستی, از میان برداشتن بدی ها به وسیله ی نیکی هاست .-   شرف چیست ؟
نیکی کردن به خویشاوندان و تحمل بدی ایشان .-   جوانمردی چیست ؟...

گفتگوی خواندنی یک پدر و پسر

گفتگوی خواندنی یک پدر و پسر - آکاایران

پاکدامن بودن ...-   پستی چیست ؟
به چیزهای خرد نظر داشتن و از اندک چیزی دریغ ورزیدن .-  کرم چیست ؟
بخشیدن قبل از خواستن ...-  فرومایگی چیست ؟
راحت خود را خواستن و به همسر بی اعتنایی کردن .-   جود چیست ؟
بذل و بخشش در حال تنگ دستی و توانگری.-  بخل چیست ؟
آنچه که داری را شرافت(خود) پنداری و آنچه که انفاق می کنی را تلف شده بدانی.-  برادری چیست ؟
وفاداری در سختی و آسایش.-  ترس چیست ؟
دلیری بر دوست و گریز از دشمن .-  غنیمت چیست ؟
گرایش به تقوا و پارسایی در دنیا , که نیکو غنیمتی است .-  بردباری چیست ؟
خشم را فرو خوردن و خویشتن دار بودن .-  بی نیازی چیست ؟
دلخوش بودن به قسمت الهی , اگر چه اندک باشد ...
بخل از نگاه امام حسن علیه السلام یعنی آنچه را که داری شرافت (خود) پبنداری و آنچه را که انفاق می کنی تلف شده بدانی.
-  فقر چیست ؟
حریص بودن بر هر چیزی ...
-  ذلت چیست ؟
وحشت از حقیقت و راستی ...-  رنج بیهوده چیست ؟
سخن گفتن در باره ی چیزی که به دردت نمی خورد  .- بزرگواری چیست ؟
در عین تنگدستی بخشیدن و گذشت از بدی ها   .- خردمندی چیست ؟
حفظ آن چیزی که به تو سپرده شده ...-  بلند مرتبگی چیست ؟
انجام زیبایی ها و دوری از زشتی ها .-  دوراندیشی چیست ؟
بسیار بردبار بودن و با نزدیکان با نرمی رفتار کردن .-  سفاهت چیست ؟
پیروی از فرو مایگان و همنشینی با گمراهان ...-  محرومیت چیست ؟
از دست دادن بهره ای که به تو داده شده است ...-  نادانی چیست ؟
شتاب در دستیابی به فرصت ها قبل از این که امکان پذیر باشد و نیز خودداری از پاسخ گویی(نسبت به آنچه می دانی) و چه نیکو یاوری است سکوت در بسیاری از مواقع,  هر چند که سخنور باشی.
 منبع:تبیان
ویرایش و تلخیص:آکاایران

تبلیغات