کلاس درس آفت شناسی

کلاس درس آفت شناسی

ـ پـیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله آفت زیرکى خودستایى است ، آفت شجاعت تعدى ، آفت گذشت مـنـت ، آفـت زیبایى غرور، آفت عبادت سستى ، آفت سخن گفتن دروغ ، آفت علم فراموشى ، آفت بردبارى سبکسرى ، آفت شرافت خانوادگى فخر فروشى و آفت بخشندگى اسراف است ...

کلاس درس آفت شناسی

کلاس درس آفت شناسی - آکاایران

ـ آفت دین ، خواهشهاى نفسانى است .
ـ امـام عـلى علیه السلام هر چیزى آفتى دارد، آفت علم فراموشى است ، آفت عبادت ریا، آفت خرد خـودپسندى ، آفت نجیب زادگى تکبر، آفت زیرکى خودستایى ، آفت بخشندگى زیاده روى ، آفت شرم و حیا ناتوانى ، آفت بردبارى خوارى و آفت نیرومندى زشت گفتارى و بدکردارى .
ـ ترس آفت است .
ـ هوس آفت خردهاست .
ـ آفت ایمان شرک است .
ـ آفت یقین شک است .
ـ آفت نعمتها ناسپاسى است .
ـ آفت طاعت نافرمانى کردن است .
ـ آفت بزرگ زادگى تکبر است .
ـ آفت هوشمندى حیله گرى است .
ـ آفت عبادت ریاست .
ـ آفت سخاوت منت گذارى است .
ـ آفت دین بدگمانى است .
ـ آفت خرد پیروى از خواهشهاى نفسانى است .
ـ آفت بلندپایگى موانع قضا و قدر است .
ـ آفت نفس شیفتگى به دنیاست .
ـ آفت مشورت درهم شکستن آرااست .
ـ آفت شاهان بدرفتارى است .
ـ آفت وزیران بدسگالى است .
ـ آفت دانشمندان جاه طلبى است .
ـ آفت زمامداران بى سیاستى است .
ـ آفت ارتش سرپیچى از فرماندهان است .
ـ آفت ریاضت کشیدن چیره شدن عادت است .
ـ آفت رعیت نافرمانى کردن است .
ـ آفت پارسایى کمى قناعت است .
ـ آفت قاضیان طمع است .
پـیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله آفت زیرکى خودستایى است، آفت شجاعت تعدى، آفت گذشت مـنـت ، آفـت زیبایى غرور، آفت عبادت سستى، آفت سخن گفتن دروغ، آفت علم فراموشى، آفت بردبارى سبکسرى، آفت شرافت خانوادگى فخر فروشى و آفت بخشندگى اسراف استـ آفت اشخاص عادل کمى پارسایى است .
ـ آفت (شخص ) شجاع از دست دادن دوراندیشى و احتیاط است .
ـ آفت قدرتمند ناتوان شمردن دشمن است .
ـ آفت بردبارى خوارى است .
ـ آفت بخشش معطل کردن است .
ـ آفت صرفه جویى بخل است .
ـ آفت هیبت و شکوه شوخى است .
ـ آفت جستن موفق نشدن است .
ـ آفت کشوردارى سستى در حمایت از کشور است .
ـ آفت پیمانها رعایت نکردن آنهاست .
ـ آفت ریاست ، فخر فروشى است .
ـ آفت بازگو کردن (حدیث یا هر سخنى ) دروغ نقل کردن است .
ـ آفت علم ، عمل نکردن بدان است .
ـ آفت عمل نداشتن خلوص است .
ـ آفت بخشندگى نادارى است .
ـ آفت توده مردم عالم بدکردار است .
ـ آفت دادگرى ستمگر زورمند است .
ـ آفت آبادانى ستمگرى فرمانرواست .
ـ آفت قدرت خوددارى از نیکوکارى است .
ـ آفت خرد، خودپسندى است .
ـ آفت سخن ، دروغ گفتن است .
ـ آفت کارها ناتوانى کارگزاران است .
ـ آفت آرزوها رسیدن اجلهاست .
ـ آفت وفادارى ، پیمان شکنى و بدعهدى است .
ـ آفت دوراندیشى ، کار از کار گذشتن است .
ـ آفت امانت ، خیانت است .
ـ آفت فقیهان ناخویشتندارى (از بدیها) است .
ـ آفت بخشش ، ولخرجى است .
ـ آفت معاش ، سؤ مدیریت است .
ـ آفت سخن گفتن ، پرگویى است .
ـ آفت توانگرى زفتى است .
ـ آفت آرزو، اجل است .
ـ آفت نیکى همدم بد است .
ـ آفت قدرت ، ستمگرى و سرکشى است .
ـ سرآمد آفتها شیفتگى به لذتها (وخوشگذرانى ) است .
ـ بدترین آفت خرد، خود بزرگ بینى است .
منبع:تبیان
ویرایش و تلخیص:آکاایران
 

تبلیغات