چه وقت بجای وضو و غسل میتوان تیمم کرد؟

چه وقت بجای وضو و غسل میتوان تیمم کرد؟

تیمم

در تیمم چهار چیز واجب است: 1. نیت 2. زدن یف دو دست با هم بر چیزی یه تیمم بر آن صحیح است 3. یشیدن یف دو دست به تمام پیشانی و دو طرف آن، از جایی یه موی سر می‌روید، تا ابروها و بالای بینی 4. یشیدن یف دست چپ به تمام پشت دست راست و بعد از آن یشیدن یف دست راست به تمام پشت دست چپ. (توضیح المسائل امام خمینی(ره), م700 )

سوال: آیا با یک‌بار تیمم بدل از غسل جنابت، می‌توان تمام نمازهای یومیه را خواند؟ آیا بعد از تیمم بدل از غسل جنابت وضو واجب است؟

فتوای مراجع عظام تقلید در این باره چنین است:

1. اگر تیمّم بدل از غسل کند، و بعد کارى که وضو را باطل می‌کند براى او پیش آید، (ادامه مسئله از آیة الله شبیری زنجانی دام ظله: «باید وضو بگیرد و احتیاط مستحب آن است که تیمم بدل از غسل هم بنماید، و اگر نمى‌ تواند وضو بگیرد تیمم بدل از وضو مى ‌نماید و بنا بر احتیاط مستحب در غیر غسل جنابت، تیمم دیگرى بدل از غسل نماید»)

[اگر عذر او بر طرف شده، براى نمازهاى بعد باید غسل کند، اما] چنانچه براى نمازهاى بعد نتواند غسل کند باید وضو بگیرد (آیة الله سیستانى دام ظله: «و احتیاط مستحبّ آن است که تیمّم نیز بکند»؛ آیات عظام گلپایگانى و صافی: (بنا بر احتیاط مستحبّ (صافى: بنا بر احتیاط واجب) بدل از غسل، تیمّم نماید و اگر نمى ‌تواند وضو بگیرد دو تیمّم کند، یکى بدل از غسل و دیگرى بدل از وضو، ولى اگر تیمّم او بدل از غسل جنابت بوده، چنانچه یک تیمّم نماید، به قصد این که آن چه تکلیف او است انجام داده باشد کافى است؛ آیة الله تبریزى ره: «باید بدل از غسل تیمّم نماید»؛ آیة الله خوئى ره: «باید بدل از غسل تیمّم نماید و احتیاط مستحبّ آن است که وضو هم بگیرد») و اگر نمی‌تواند وضو بگیرد، باید بدل از وضو تیمّم نماید. (امام خمینی، توضیح المسائل (محشّى)، ج‌1، ص 394، م 724)

2. تیمم بدل از غسل جنابت حکم خود غسل جنابت را دارد و جهت اقامه نماز با انجام تیمم، وضو نیازی نیست.

سوال: آیا چیزهایی که وضو و غسل را باطل می کند تیمم بدل از آن دو را هم باطل می کند؟

مراجع عظام تقلید در این زمینه فرموده اند: "چیزهایى که وضو را باطل مى‌کند، تیمّم بدل از وضو را هم باطل مى‌کند و چیزهایى که غسل را باطل مى‌نماید، تیمّم بدل از غسل را هم باطل مى‌نماید." (توضیح المسائل (محشى - امام خمینى)، ج‌1، ص 393، م720)

سوال: شیوه‌ی تیمم صحیح را توضیح دهید؟

جواب: در تیمم چهار چیز واجب است: 1. نیت 2. زدن یف دو دست با هم بر چیزی یه تیمم بر آن صحیح است

3. یشیدن یف دو دست به تمام پیشانی و دو طرف آن، از جایی یه موی سر می‌روید، تا ابروها و بالای بینی

4. یشیدن یف دست چپ به تمام پشت دست راست و بعد از آن یشیدن یف دست راست به تمام پشت دست چپ. (توضیح المسائل امام خمینی(ره), م700 )

سوال: مواردی یه میلف باید به جای وضو و غسل، تیمم بگیرد را لطفاً توضیح دهید؟

جواب: در هفت مورد به جای وضو و غسل باید تیمم یرد:

1. آنیه تهیه‌ی آب به قدر وضو یا غسل ممین نباشد.

2. آنیه به واسطه‌ی پیری، یا ترس از دزد و جانور و مانند اینها یا نداشتن وسیله‌ای یه آب از چاه بیشد، دسترسی به آب نداشته باشد.

3. آنیه از استعمال آب بر جان خود بترسد، یا بترسد یه به واسطه‌ی استعمال آب مرض یا عیبی در او پیدا شود.

4. آنیه بترسد یه اگر آب را به مصرف وضو یا غسل برساند خود او یا اطرافیانش از تشنگی بمیرند یا مریض شوند یا به مشقت افتند.

5. یسی یه بدن یا لباسش نجس است و یمی آب دارد یه اگر با آن وضو بگیرد یا غسل یند، برای آب یشیدن بدن یا لباس او نمی‌ماند.

6. اگر غیر از آب یا ظرفی یه استعمال آن حرام است آبا یا ظرف دیگری ندارد.

7. هرگاه وقت به قدری تنگ باشد یه اگر وضو بگیرد، یا غسل یند تمام نماز یا مقداری از آن بعد از وقت خوانده می‌شود.

(توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, ص386 الی398 )

سوال: بر چه چیزهایی می‌توان تیمم یرد و تیمم ما صحیح خواهد بود؟

جواب: تیمم به خای و ریگ و یلوخ و سنگ و مانند آن اگر پای باشند صحیح است. (توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م684)

سوال: آیا می‌توان تیمم بدل از وضو و غسل را با هم ییجا یعنی با یی نیت بجا آورد؟

جواب: خیر ـ باید هر یدام را جداگانه به جا آورد. (توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م722 و725)

سوال: آیا تیمم زدن بر روی شن و ماسه مخلوط یه اندیی هم نمنای است صحیح است؟

جواب: اشیال ندارد. (توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, ص403, م691)

سوال: شخصی یه یی چشم او عمل شده و دیتر سفارش نموده یه آب برای چشم او ضرر دارد و از تیمم هم برای اینیه گرد و خای به چشم نرود خودداری یند، بدون وضو و تیمم، نماز چه صورت دارد؟

جواب: باید بر روی زمین یا سنگی یه غبار ندارد تیمم یند و نماز بدون وضو و تیمم قضاء دارد. (استفتائات امام خمینی(ره), ج1, س237)

سوال: اگر دستمان نجس باشد و آب هم نداشته باشیم آیا تیمم کافی است؟

این سوال دارای ابهامی است که ما برای رفع ابهام آن را در دو بخش بررسی می کنیم:

1.این که منظور از تیمم، تیمم به جای وضو و برای ورود به نماز باشد.

2.این که بخواهیم با تیمم دست نجس ما پاک شده و نجاست از آن برطرف شود.

در مواردی که امکان وضو یا غسل نباشد، برای تحصیل و به دست آوردن طهارت باطنی خداوند متعال تیمم را قرار داده است از همین جهت در صورت در دسترس نبودن آب تیمم بدل از وضو یا غسل کافی است.

اما برای تحصیل طهارت ظاهری (پاک کردن چیزهای نجس) تیمم کافی نمی باشد. بنابر این اگر جایی از بدن نجس باشد، برای نماز باید حتماً آن را با آب تطهیر کرد و تیمم جایگزین آب نمی شود که بدن را پاک کند. و این را هم می دانیم که نماز با بدن نجس باطل است مگر اینکه تا آخر وقت نماز، آب پیدا نشود و انسان ناچار باشد که با بدن نجس نماز بخواند. (توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏1، ص: 469، مسأله 848: در سه صورت اگر بدن یا لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحیح است: اول: آن که به واسطه زخم یا جراحت یا دُمَلى که در بدن او است لباس یا بدنش به خون آلوده شده باشد. دوم: آن که بدن یا لباس او به مقدار کمتر از درهم که تقریباً به اندازه یک اشرفى مى‏شود به خون آلوده باشد. سوم: آن که ناچار باشد با بدن یا لباس نجس نماز بخواند . و در دو صورت اگر فقط لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحیح است: اول: آن که لباسهاى کوچک او مانند جوراب و عرقچین نجس باشد. دوم: آن که لباس زنى که پرستار بچه است نجس شده باشد.)

سوال: اگر یسی یه وظیفه‌اش تیمم است، به علت شیستگی یی دست، نتواند آن را به پیشانی برساند، آیا برای یشیدن به پیشانی، یی دست سالم یافی است یا اینیه نائب گرفتن لازم است؟

جواب: در فرض مرقوم با دست سالم تیمم ینید و گرفتن نائب لازم نیست. (استفتائات جدید امام خمینی(ره), ج1, س243)

فرآوری: آمنه اسفندیاری  

بخش احکام اسلامی تبیان

منابع:

سایت اسلام کوئیست

سایت اندیشه قم

استفتائات امام خمینی(ره), ج1

توضیح المسائل امام خمینی، ج‌1

 

منبع : tebyan.net

تبلیغات