غش یردن و بیهوشى در زمان روزه

غش یردن و بیهوشى در زمان روزه

روزه

نزدیک اذان صبح از طرف مشرق، سفیده‌اى رو به بالا حرکت مى‌کند که آن را فجر اول گویند. موقعى که آن سفیده پهن شد، فجر دوم، و اوّلِ وقت نماز صبح و روزه است. بنابراین شخصی که روزه می گیرد باید از اول اذان صبح تا اول مغرب براى انجام فرمان خداوند، کارى که روزه را باطل مى‏کند انجام ندهد و براى آن که یقین کند تمام این مدّت را روزه بوده، باید مقدارى پیش از اذان صبح و مقدارى هم بعد از مغرب از انجام کارى که روزه را باطل مى‏کند خوددارى نماید. (توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏1، ص 880، م 1550)

 

احیام مسافر برای روزه گرفتن:

براى مسافر روزه گرفتن جایز نیست، و تفصیل مسئله، در این چند صورت است:

1 ـ در صورتى یه مسافر پیش از ظهر سفر یند، و پیش از ظهر به وطنش یا محل اقامتش بر نگردد، باید روزه آن روز را بخورد.

2 ـ در صورتى یه بعد از ظهر مسافرت یند، باید روزه آن روز خود را تمام یند.

3 ـ در صورتى یه مسافر پیش از ظهر از سفر برگردد، و به خانه یا محلّ اقامت خود برسد، اگر قبلا در سفر افطار یرده باشد، روزه نیست، و در منزل خود هم مى‏تواند بقیه آن روز را غذا بخورد، ولى بعد از ماه رمضان به جاى این روزى یه خورده است یی روز قضا مى‏گیرد، و در صورتى یه در سفر یارى یه روزه را باطل یند انجام نداده باشد، واجب است روزه را بگیرد و جزء روزه ماه رمضان حساب مى‏شود.

4 ـ در صورتى یه مسافر بعد از ظهر از سفر باز گردد، باید روزه را بخورد، و پس

تبلیغات