بهداشت خِرد چگونه بدست می‌آید؟!

عقل

آرزوهای دور و دراز

خداوند متعال آدمی را به گوهر گناه

خواهش های نفسانی

شعبه های گناه!

بنابراین گناه سبب می شود بهداشت خِرد چگونه بدست می‌آید؟!

شرابخواری

عصمت مقامى نیست که در انحصار انبیا و ائمه قرار داشته، دست سایر انسانها از رسیدن به آن کوتاه باشد; بلکه دیگران نیز مى توانند به برخى از مراتب عصمت، یعنى عصمت از گناه، دست یابند. کم نبوده اند
بهداشت خِرد چگونه بدست می‌آید؟!

سخنان لغو

لزوم بعثت پیامبران

تـکـمـیـل ، اصـلاح و تـغـیـیـر قـوانـیـن وضـع شـده از سـوى بـشـر، بـهـتـریـن دلیل بر ناتوانى آدمى در تشخیص شایسته و بایسته مفاسد و مصالح جامعه بشرى است .بـنـابـرایـن ، فـروغ هـدایـت عقلـل و شـعـاع دانش بشرى ، آن قدر توانایى ندارد که همه نشیب و فرازهاى راه
بهداشت خِرد چگونه بدست می‌آید؟!

تفکر و

انسان های اولیه که بودند؟!

بهترین دلیل برای آنکه آدم و حوا اولین انسانهای روی زمین بوده اند اشارات ظریف قرآنی در مورد این موضوع است. شاهد نخست آن است که قابیل پس از قتل برادرش نسبت به جسد وی متحیر مانده و نمی دانست که با آن چه معامله ای باید کرد.
گردآوری توسط بخش نبوت سایت آکاایران
تبلیغات