زکات فطریه

صدقه فطر :چیزی است که مسلمانان آن رادر روز عید از مال خویش برای نیازمندان می پردازند به جهت پاکسازی نفس خویش جبران نقصانی که ممکن است از وی به هنگام روزه آن شخص صادر شده باشد...

زکات فطریه

عبدالله ابن عباس رضی الله عنه می فرماید:رسول الله(ص) زکات فطر را به عنوان پاک سازنده روزه دار از بیهودگی بد زبانی و به عنوان طعمه ای برای مساکین مقرر نموده است.صدقه فطر واجب است.
برای وجوب صدقه فطر شرط نیست که شخص بالغ یا عاقل باشد بلکه صدقه فطر از مال کودک و دیوانه نیز بیرون آورده می شود.اگر چنانچه این دو مالک نصاب بودند وبرمسافر نیز صدقه واجب است اما بر عبد و کافر واجب نیست.
صدقه فطر بعد از طلوع فجر صادق عید فطر واجب می گردد اگر شخصی قبل از طلوع فجر صادق درگذشت بر او صدقه فطر واجب نیست. لذا نباید از اموالش پرداخت گردد.
بهتر است قبل از حرکت به طرف عیدگاه صدقه فطر اداء شود اگر آن وقت پرداخت نشد بعداً باید پرداخت گردد اما به تاخیر انداختن آن از وقت نمازعید  مکروه است.
اگر شخصی صدقه فطر خود را قبل از روز عید یعنی در ماه مبارک رمضان دهد بازهم اداء می شود و مجددا پرداخت آن لازم نمی گردد.
با به تاخیر انداختن صدقه فطر از ایام عید از گردن شخصی ساقط نمی شود.
بر زن واجب است که صدقه فطر ،خود را پرداخت نماید.پرداخت صدقه فطر بچه ها ،مادر،پدر،شوهر وغیره بر او واجب نیست البته بر مرد واجب است که صدقه فطر خود وبچه های نابالغ خودرا بدهد.
برای مرد واجب نیست که صدقه فطر زنش را بپردازد اما اگر ازطرف وی داوطلبانه اداء کند جائز است و برای مرد جائز نیست که صدقه فطر خود را به زن خویش یا شوهر خود بدهد.
همچنین بر مرد واجب نیست که صدقه فطر را از طرف فرزندان بالغ فقیر خویش بپردازد اگر چنانچه عاقل بودند ولیکن اگرهدیه وبه طور داوطلبانه داد جائز است.اما چناچه اولاد کبیر فقیر آن دیوانه بودند بر وی واجب است که صدقه فطر از طرف ایشان بپردازد.
اگر عوض صدقه فطر گندم آردگندم یا سیق داد دقت کند که دوکیلو باشد اما اگر بیشتر باشد بهتر است(اگر جو یا آرد داد باید دو برابر باشد).(چهارکیلو).
صدقه فطربرای هرنفری ازگندم وآرد نصف صاع(هر صاع تقریبا سه کیلوگرم است) است که تقریبا دو کیلو می باشد و از جووخرما یک صاع است که تقریبا چهار کیلو می باشدواگر قیمت نصف صاع گندم یا قیمت یک صاع خرما را دهد صحیح است.
اگر به غیر ازگندم وجو از حبوبات دیگر داد همچون نخود وماش و عدس و غیره باید همان مقدار را بدهد که قیمت آنها به مقدار گندم و جو برسد اگر عوض گندم جو قیمت آنها را بدهد.
مبلغ زکات فطریه برای سال 1390 برای هر نفر 650 تومان می باشدبرای احتیاط بهتراست ۱۰۰۰تومان در نظرگرفته شود.
اگر پیرمرد یا پیرزنی ناتوان نتوانست روزه بگیرد به تعدار روزهایی که روزه نگرفت باید زکات بدهد مثلا اگر 30 روز روزه نگرفته باشد باید مبلغ 19500=30*650تومان بدهد.
اگر شخصی صدقه فطرخود را به یک فقیر یا بیشتر از یک فقیر داد در هر صورت درست است ونیز جائز است که صدقه فطر چند کس را به یک نفر مسکین دهد به شرطی که آن کس مستحق صدقه وزکات باشد.
مستحقین صدقه فطر مستحقین زکات اند(یعنی به هرکس که دادن زکات جائز باشد دادن صدقه فطرنیز جائز است).ناگفته نماند که صدقه فطر را به برادر فقیر به عنوان مستحق دادولی به پدر مادر و فرزندان نمی توان داد یعنی مستحق این زکات نیستند.
صدقه فطراز یک طرف رسیدگی به فقرا ومستمندان بوده وازسوی دیگر جبرانی است برای اشتباهاتی که در ماه رمضان احیانا از روزه دار سرزدده است) .
ابن عباس (رض) می فرماید :یعنی رسول خدا برای جبران سخنان بیهوده وفحاشی های روزگار و از طرف دیگر تغذیه مستمندان و گرسنگان صدقه فطر را واجب کرده است.
منبع:همشهری آنلاین
ویرایش وتلخیص:آکاایران

تبلیغات