معجزه

«اعجاز» در لغت، به سه معنا ذکر شده است که عبارتند از: فوت و از دست دادن; ناتوان یافتن و ناتوان نمودن.

راغب اصفهانى در مفردات گوید: ریشه و اصل واژه «عجز»، تأخر از شئ و حصول در آخر آن شئ است، ولى در عرف، به معناى قصور و ناتوانى از انجام دادن کار، متداول گردیده است.[1]

معجزه، در اصطلاح عبارت است از کار خارق العاده اى که غیر قابل تعلیم و تعلم بوده، افراد بشر از آوردن آن عاجز باشند، به شرط آن که با ادعاى نبوت یا امامت همراه باشد و آورنده معجزه از دیگران بخواهد که اگر در نبوت [یا امامت]او وخدایى بودن معجزه اش شک دارند، آنها نیز همانند آن را انجام دهند.

بنابراین تعریف، معجزه چند ویژگى دارد:

1. هیچ عامل قوى ترى نمى تواند بر آن چیره شود و مغلوب نیروى قوى تر ـ چه مادى یا ماوراى مادى ـ واقع نمى شود;

2. قابل تعلیم و تعلم نیست;

3. کارى خارق عادت است و از توانایى بشر خارج مى باشد;

4. سند حقانیت مدعى نبوت یا امامت است;

5. همراه با «تحدى» است; یعنى با دعوت به معارضه و مقابله به مثل همراه است.[2]

 

تفاوت معجزه با کار مرتاضان

کارهایى که عنوان خارق العاده به خود مى گیرند، اقسام مختلفى دارند که تنها یک قسم آن معجزه است، براى آن که تفاوت معجزه با سایر کارهاى خارق العاده روشن شود، لازم است اقسام آن را یاد آور شویم:

1 ـ کارهاى خارق العاده اى که پس از تمرین ها و ریاضت هاى بسیار انجام مى شود; مانند خوردن سمّ، خوابیدن بر روى میخ هاى نوک تیز، راه رفتن برروى طناب در هوا ونظایر آن.

2 ـ کارهایى که اسباب طبیعى خاصى دارد، ولى از نظر دیگران پوشیده است; مانند کسى که وارد آتش مى شود و نمى سوزد، یا خطى را مى نویسد که جز نویسنده اش نمى تواند بخواند، که در مورد نخست ماده اى نامرئى و نسوز به بدن خود مالیده است و در صورت دوم خط را با مرکبى مخصوص نوشته است که جز در شرایط خاصى نظیر قرار دادن آن در مقابل آتش و مانند آن دیده نمى شود.

ریاضت هاى روحى پیامبران و اولیاى الهى، جز از طریق عبادت هاى شرعى صورت نمى گیرد، در حالى که مرتاضان و کاهنان و ... از هرگونه ریاضت روحى که در تقویت روح و چیره شدن آن بر عالم ماده، مۆثر باشد استفاده مى کنند

3 ـ کارهایى که با سرعت و مهارت خاصى انجام مى شود و به واسطه این سرعت فوق العاده، سبب طبیعى آن دیده نمى شود و از آن به «چشم بندى» تعبیر مى شود.

4 ـ تصرف هاى خارق العاده که برخى در دستگاه بدنى یا فکر و روح دیگران مى کنند; مانند ایجاد محبت و دوستى یا عدوات و دشمنى، خواب کردن(تنویم مغناطیسى)، بیمار ساختن، احضار ارواح و نظایر آن. منشأ این کارها در حقیقت، قدرت فوق العاده نفس و اراده افراد است که از راه ریاضت هاى روحى خاصى به دست آمده است، زیرا نفس و اراده انسان به طور طبیعى بر بدن و قواى بدنى خود، برترى دارد و آن را در مسیر خواست هاى خویش به کار مى گیرد و به واسطه ریاضت هاى روحى دایره قدرت و نفوذ او گسترش یافته و در جسم و روح دیگران نیز تأثیر مى گذارد و کارهاى خارق العاده مزبور را انجام مى دهد. نقش برخى از اوراد و اذکار را نیز در انجام چنین کارهایى مى توان از قبیل اسباب و عوامل مۆثر در تقویت نفس و اراده آن دانست.

گاهى ممکن است، کارهاى خارق العاده اى از قبیل آن چه نام برده شد و پیش گویى هایى را از طریق ارتباط با شیاطین و جن انجام دهد، چرا که به دلایل نقلى و شواهد تجربى، شیاطین و جن نیز از قدرت هاى خارق العاده برخوردارند.

5 ـ تصرف در طبیعت و انجام کارهایى خارق العاده، مانند تبدیل عصا به اژدها، بیرون آوردن آب از سنگ، شفاى بیماران،زنده کردن مردگان، گفتگو با جمادات، پیمودن مسافت هاى طولانى در زمانى بسیار کوتاه، بدون استفاده از وسایل طبیعى، آزاد ساختن فردى محبوس از زندان، بدون آن که مأموران زندان متوجه شوند و نظایر آنها با استفاده از قدرت غیبى الهى، در تاریخ زندگى پیامبران و اولیاى الهى نمونه هاى بسیارى داشته است.

شعبده

بدیهى است، در تحقق کارهاى خارق العاده نیز قدرت فوق العاده نفس و اراده مۆثر است. این قدرت فوق العاده از راه تهذیب نفس و ریاضت هاى روحى حاصل شده است، ولى این قدرت، جز با ریاضت و مشیت الهى اعمال نمى شود و خواندن دعاها و ذکرهاى خاص یا به جا آوردن نماز و مانند آن از اسباب و علل زمینه سازى مى باشند، که نفس را آماده دریافت عنایت و مشیت ویژه الهى مى سازد، تا معجزه جامه عمل بپوشد.

از موارد یاد شده، سه مورد نخست در حقیقت خارق العاده نیستند، بلکه همگى اسباب طبیعى دارند و خارق العاده دانستن آنها به دلیل عدم آگاهى از اسباب و عوامل طبیعى آنها است. بدین جهت، وقتى مثلا کارهاى شعبده بازان که سریع انجام مى شود، به صورت آهسته انجام شود، سبب آن شناخته شده، کارى معمولى جلوه مى کند. دو قسم اخیر، واقعاً خارق العاده اند و بدون استفاده از اسباب و علل طبیعى تحقق مى یابند و همگى در سه جهت مشابهت دارند:

الف. قدرت فوق العاده «نفس و اراده» انسان در تحقق آنها مۆثر است.

ب. این قدرت فوق العاده از راه ریاضت هاى خاص روحى انجام مى شود.

ج. گاهى عوامل نامرئى یا غیبى نیز در وقوع آنها دخالت دارند.

پس هر کارى که به ظاهر خارق العاده مى نماید، معجزه نیست. معجزه تعریف و ویژگى هایى دارد که قبلا گفته شد.

 

تفاوت معجزه پیامبران با کارهاى ساحران و مرتاضان

معجزه پیامبران و اولیاى الهى با کارهاى ساحران و مرتاضان چند تفاوت دارد:

الف. ریاضت هاى روحى پیامبران و اولیاى الهى، جز از طریق عبادت هاى شرعى صورت نمى گیرد، در حالى که مرتاضان و کاهنان و ... از هرگونه ریاضت روحى که در تقویت روح و چیره شدن آن بر عالم ماده، مۆثر باشد استفاده مى کنند.

صور و ناتوانى از انجام دادن کار، متداول گردیده است.

معجزه، در اصطلاح عبارت است از کار خارق العاده اى که غیر قابل تعلیم و تعلم بوده، افراد بشر از آوردن آن عاجز باشند، به شرط آن که با ادعاى نبوت یا امامت همراه باشد و آورنده معجزه از دیگران بخواهد که اگر در نبوت [یا امامت]او وخدایى بودن معجزه اش شک دارند، آنها نیز همانند آن را انجام دهند

ب. عامل غیبى مۆثر در تحقق معجزه هاى پیامبران و اولیاى الهى، عنایت و مشیت ویژه خداوند است، ولى عامل نامریى که مرتاضان و ساحران را کمک مى دهد، شیاطین یا جن مى باشند.

ج. پیامبران و اولیاى خداوند، از کارهاى خارق العاده، جز در مسیر رضاى خدا و مصالح مکلفان استفاده نمى کنند و هرگز آن را براى مقاصد فردى و نفسانى به کار نمى برند، در حالى که دیگران تنها مصالح ومنافع خود را مد نظر دارند و به انگیزه کسب مال یا مقام یا انتقام جویى هاى شخصى از قدرت استفاده مى کنند.

د. معجزه هاى پیامبران و اولیاى الهى، غیر قابل معارضه و شکست ناپذیر است، زیرا متکى به اراده و عنایت ویژه الهى است که مقهور چیزى نیست، ولى کارهاى خارق العاده ساحران و مرتاضان، قابل معارضه و شکست پذیر است، زیرا :

اولا:  

مغلوب معجزه هاى پیامبران مى باشند.

ثانیاً: برخى از آنها بر برخى دیگر غلبه مى کند.

هـ. از آن جا که پشتوانه معجزه هاى پیامبران، مشیت و عنایت ویژه الهى است، معجزه هاى آنها، منحصر به نوع یا صنف خاصى از کارها نمى باشد، بلکه به حکم مقتضیات احوال و شرایط مختلف کارهاى خارق العاده گوناگونى را انجام مى دهند، در حالى که مرتاضان یا ساحران تنها از عهده انجام کارهاى خارق العاده معینى بر مى آیند. نمونه هایى از این تنوع و گوناگونى را در معجزه هاى حضرت موسى(علیه السلام) مى یابیم.[3] همین تنوع را در شکلى وسیع تر، در مورد معجزه هاى پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) مى یابیم.[4]

 

بی نوشت:

[1] ر.ک: راغب، مفردات، واژه عجز و سیدعلى اکبر قرشى، قاموس قرآن، ج 4، ص 293.

[2] ر.ک: جعفر سبحانى، الالهیات فى الکتاب و السنه، ج 2، ص 64; محمد تقى مصباح یزدى، راه و راهنماشناسى، ص 58 ـ 60; پیام قرآن، ج 7، ص 276 ـ 277; محمد باقر سعیدى روشن، معجزه شناسى و محمد حسن قدردان قراملکى، معجزه در قلمرو عقل و دین.

[3] اعراف، آیه 117 ـ 126.

[4] ر.ک: راهیان نور، دفتر تبلیغات اسلامى، ص 126 ـ 130 و پیام قرآن، ج 7، ص 287. 

بخش اعتقادات شیعه تبیان

گردآوری توسط بخش نبوت سایت آکاایران
تبلیغات