,برده داری, امپراطورى روم, جنایات توحش آمیز ,نبوت

امروز که به موضوع بردگى نگاه مى کنیم و آن را در شعاع جنایاتى که در عالم انسان فروشى انجام مى شود مورد دقت قرار مى دهیم و آن رفتار وحشیانه اى که تاریخ در عصر امپراطورى روم ثبت کرده با فکر مطالعه مى کنیم ، آن را یک کار وحشیانه و یک جنایت بس ناجوانمردانه مى بینیم و احساس مى کنیم که وجدان ما هرگز نمى تواند این گونه رفتار ضد بشرى را کار خردمندانه و مشروع بشمارد.

سپس از این لحاظ تحت تاثیر احساسات قرار گرفته و روى اصل عاطفه بشریت، خود به خود به تعجب مى گوییم که اسلام چگونه بردگى را به رسمیت شناخته است. در صورتى که همه برنامه ها و قوانین آن متوجه این است که بشر را از تمامى قیدهاى بردگى در هر قیافه و رنگى که هست آزاد سازد و از شدت ناراحتى و سوزش احساسات، بدون در نظر گرفتن امکانات، آرزو مى کنیم که اى کاش اسلام قلب ما را راحت و عقل ما را مطمئن مى ساخت و با بیان صریح، بردگى را قدغن مى کرد.

باید اینجا در مقابل حقایق تاریخ اندکى توقف کنیم و به موضوع بردگى دقت لازم به عمل آوریم؛ زیرا آن وقت خواهیم دید آن جنایتها و وحشیگری ها که در امپراطورى روم درباره بردگان انجام مى گرفت، هرگز تاریخ اسلام آنها را به رسمیت نشناخته است .

ساده ترین مطالعه و کمترین دقت به زندگى بردگان در امپراطورى روم مى تواند ما را به سوى آن تحول بزرگى که اسلام در وضع آنها به وجود آورده هدایت کند. حتى به فرض غلط اگر بگوییم که نسبت به آزادى آنان هیچ گونه اقدامى نکرده است، آرى به طور عموم برده  در قاموس امپراطورى روم غیر از بشر بود، واقعا موجودى بود خارج از صف بشریت و از حقوق انسانیت هیچ گونه بهره اى نداشت و با این وصف، همه وظایف سنگین و کارهاى توان شکن را به عهده داشت .

هم اکنون اول لازم است بدانیم که این گروه محروم از ارزش انسانیت، از چه راهى و به چه علتى به این کشور فساد آلود وارد مى شدند. واضح است که از طریق جنگهاى خونین و لشکر کشیهاى رومیان تمدن ساز به این دیار کشانده مى شدند.

همان جنگهایى که هرگز براى پیشرفت فکرى و تثبیت آیینى نبود، یگانه علت این جنگها این بود که دیگران باید براى مصلحت کشور باستانى روم، استعمار شوند. براى این بود که غارتگران روم در ناز و نعمت و در نهایت عیاشى و خوشگذرانى به سر ببرند، لباسهاى فاخر به تن کنند و از لذتهاى گوناگون و از حمامهاى سرد و گرم استفاده نمایند.

برده در قاموس امپراطورى روم غیر از بشر بود، واقعا موجودى بود خارج از صف بشریت و از حقوق انسانیت هیچ گونه بهره اى نداشت و با این وصف، همه وظایف سنگین و کارهاى توان شکن را به عهده داشت

براى این بود که انواع غذاهاى رنگارنگ و گوارا، در سفره رومیان چیده شود و نجیب زادگان رومى، غرق در فسق و فجور گشته از شرابهاى گوناگون و بزمهاى عیش و طرب و زنان زیباروى مه پیکر و از جشنها و شب نشینیهاى باشکوه بهره مند گردند و به ناچار رومیان در تاءمین این گونه زندگى، از اسارت دیگران استفاده مى کردند و براى آسایش وحشیانه خود از مکیدن خون دیگران لذت مى بردند.

بهترین شاهد سخن ما کشور باستانى مصر است، هنگامى که در تصرف رومیان بود و قبل از آنکه اسلام آن را از چنگال جنایتکار آنان نجاتش دهد؛ زیرا کشور مصر، همیشه براى امپراطورى روم مانند یک مزرعه پیش خرید بود، به هر نحوى که هوسش اقتضا مى کرد اموال و ثروت آن را به تاراج مى برد. از روز اول، استعمار روم از این شهوترانى پلید متولد شده و به آداب و رسوم آن خو گرفته بود و بدیهى است که بردگى نیز یکى از محصولات شوم این استعمار جفازاده بود.

اما بردگان در سایه این رفتار وحشیانه یک نوع موجوداتى بودند. که از مزایاى هستى و حقوق انسانیت بى نصیب، دائم در مزرعه ها به کار مشغول بودند و براى اینکه فرار نکنند زنجیرهاى سنگین کنترل به پاى آنان مى بستند، به طورى که از کار باز ندارد و از فرار جلوگیرى کند و خوراک و غذا به اندازه اى مى دادند که فقط زنده بمانند و کار کنند، نه براى آنکه حق غذا خوردن داشتند، حتى به قدر چهارپایان ونباتات، بلکه فقط براى بهره بردارى و استفاده و هنگام کار در اثناى عمل با تازیانه ها به هر سو رانده مى شدند، نه براى آنکه جرمى را مرتکب شده اند بلکه فقط براى اینکه نجیب زادگان رومى و یا نمانیده آنان از آزار و شکنجه این مخلوق خارج از صف انسانیت، لذت ببرند.

هنگام استراحت، آسایشگاه آنان بیغوله هاى متعفن و تاریک بود، در گودالهایى که محل سکونت موشها و سایر حشرات موذى بود، سکونت داشتند و اغلب در این گودالهاى ظلمانى با زنجیرهاى کنترل که در پا داشتند عددشان به پنجاه نفر مى رسید، فاصله دو نفر برده به اندازه دو راس گاو نبود که در محل زندگى حیوانات براى گاوها آماده مى کنند ولیکن جنایات توحش آمیز رومیان باز هم دلخراش تر از آن بود که به توصیف آید و این خود بهترین دلیل است که چه توحش عجیبى گریبان طبیعت امپراطورى کهنسال روم و نجیب زادگانش را گرفته بود، همان وحشیگرى اى که اروپاى تازه به دوران رسیده امروز، از رومیان ارث برده و با قیافه حق به جانب در استعمار و بردگى مردم و ملل ناتوان به کار مى برند.

در سایر کشورها مانند ایران و هندوستان، رفتار مردم با بردگان از نظر تضییع حقوق انسانیت و تحمیل کارهاى توان شکن چندان اختلافى با امپراطورى روم نداشت، گاهى از نظر شدت و ضعف در این بلاد اندک تفاوتى دیده مى شد سپس در این محیط پر از فساد و در این زمان تاریک اسلام آمد

شمه اى از این جنایات بى شرمانه این بود که رومیان، میدانهاى مبارزه براى بردگان بى پناه آماده نموده و با شمشیرهاى برنده و نیزه هاى جگر شکاف، آنان را مسلح مى کردند و خود در اطراف این میدانها دور هم حلقه مى زدند، رجال مملکت و ارکان دولت و گاهى خود امپراطور نیز در آن اجتماع ضد انسانى شرکت مى جستند تا مبارزه حقیقى بردگان را از نزدیک تماشا کنند و بینند که این موجودات بى پناه چگونه با هم مصاف مى دهند و چگونه ضربات شمشیرها و سرنیزه ها بر بدن بى دفاع آنها وارد مى آید و چسان از جان گذشتگان این میدان استعمار، بى پروا یکدیگر را با شمشیرهاى بران و نیزه هاى جان ستان، قطعه - قطعه مى سازند، بلکه هنگامى که یکى از مبارزان بر حریف خود پیروز شده و جسم بى روحش را آغشته به خون، نقش بر زمین مى کرد، شادى و سرور تماشاچیان با انصاف تکمیل و به حد اعلا مى رسید، فریادها به هوا برمى خاست و تحسین بلند مى شد و دستها براى تهییج سایر مبارزین که هنوز با جان خود بازى مى کردند به هم مى خورد، صداى کف زدن و خنده هاى سعادتمندانه حضار فضا را پر مى کرد!

این بود شمه اى از داستان رقت بار بردگان در امپراطورى متمدن آن روز و با این بیان، دیگر احتیاجى نداریم که از وضع قانونى بردگى و برده فروشى سخن بگوییم و از آزادى مالک در بهره بردارى و در آزار دادن و کشتن آنها بدون اینکه آن بیچاره حق شکایت و یا ناله داشته باشد گفتگو کنیم. و اگر احیانا از فشار درد ناله و یا شکایت مى کردند، گوش کسى به ناله آنان بدهکار نبود و مقام صالحى نیز براى رسیدگى به شکایت وجود نداشت .

اما در سایر کشورها مانند ایران و هندوستان، رفتار مردم با بردگان از نظر تضییع حقوق انسانیت و تحمیل کارهاى توان شکن چندان اختلافى با امپراطورى روم نداشت، گاهى از نظر شدت و ضعف در این بلاد اندک تفاوتى دیده مى شد سپس در این محیط پر از فساد و در این زمان تاریک اسلام آمد.

بخش اعتقادات شیعه تبیان

گردآوری توسط بخش نبوت سایت آکاایران
تبلیغات