برده

از آنجا که آزادى، هیچ وقت به آسانى به دست نمى آید بلکه همیشه به اجبار گرفته مى شود، به همین نسبت باید بدانیم که تصویب نامه معمولى نیز نمى تواند برده را آزاد بکند، بهترین شاهد این سخن، تجربه آمریکائیان است که در آزادى بردگان با قلم فرسایى آبراهام لینکلن در آن سرزمین انجام گرفت؛ زیرا بردگانى که با تصویب نامه لینکلن در ظاهر آزاد شده بودند نتوانستند حریت خود را حفظ کنند. سرانجام به امید اینکه دوباره به بردگى پذیرفته شوند به سوى مالکان خود برگشتند. و عملا تقاضاى بندگى نمودند، براى اینکه این آزادى از داخل ضمیر آنان نبود تا واقعا آزاد شوند و به همین جهت در نهاد خود تمایل به آزادى احساس نمى کردند.

پوشیده نماند که این مساله در ابتداى امر خیلى بعید به نظر مى رسد، اما اگر در پرتو حقایق روانى و در حدود قانون فطرت مورد دقت قرار بگیرد، هیچ بعید نیست؛ زیرا زندگى بشر در بدو امر یک عادت ساده و بى رنگ است و بعد عواملى که در مسیر آن قرار مى گیرد باعث مى شود که وجدان و افکار و دستگاه احساسات درونى بشر رنگ آن عوامل را به خود گرفته و به آداب و رسوم محیط تربیت شود.

بنابراین، پیداست که شخصیت و هستى برده با شخصیت و هستى انسان آزاد فرق فاحش دارد، نه از این نظر که برده یک جنس دیگر است؛ چنانکه عده اى از پیشینیان مى گفتند، بلکه از این نظر که زندگى او در اثر بردگى طورى شده که دستگاه تشخیص درونى و افکار و وجدانش رنگ محیط بندگى را به خود گرفته و با اخلاق پست عبودیت ببار آمده، به طورى که نیروى اطاعت و فرمانبرى در نهادش تا آخرین حد ممکن ریشه دوانده و در مقابل به همان نسبت دستگاه احساس مسؤولیت و تحمل زحمت زندگى دچار بحران ناتوانى شده است؛ زیرا با کمترین دقت مى توان دید که برده وقتى که از طرف آقا مامور است کارهاى بس دشوار و طاقت فرسا را بدون احساس ناراحتى به نحو احسن انجام مى دهد، به جهت اینکه جز حسن اطاعت و روح فرمانبرى در نهاد خود چیزى را به رسمیت نمى شناسد، اما اگر همین برده، همین بشر پرطاقت، هنگامى که مسؤولیت به خودش واگذار شود، هیچ کارى از وى ساخته نیست، گرچه آسانترین کارها باشد، نه براى اینکه جسمش در مقابل آنان ناتوان و فکرش در همه احوال براى درک این گونه مطالب نارساست، بلکه براى این است که نفس ‍ او هیچ گاه بدون فرمان، آماده به کار نبوده و بدون فرمانده نمى تواند مشکلات مسؤولیت وظیفه سنگین زندگى را به خود هموار سازد؛ زیرا روح فرمانبرى و پیروى از غیر و فکر حلقه به گوشى بر اعماق بشریت وى تسلط کامل دارد و چون فرمان و فرمانده بالاى سرش نباشد در آن مسؤولیت خطرهاى موهوم را در نظرش مجسم و مشکلات بى اساسى را در ضمیرش مشکل تر مى سازد و براى اینکه به محظورى دچار و باخطرى روبه رو نگردد از انجام وظیفه شانه خالى مى کند.

بردگانى که با تصویب نامه لینکلن در ظاهر آزاد شده بودند نتوانستند حریت خود را حفظ کنند. سرانجام به امید اینکه دوباره به بردگى پذیرفته شوند به سوى مالکان خود برگشتند. و عملا تقاضاى بندگى نمودند، براى اینکه این آزادى از داخل ضمیر آنان نبود تا واقعا آزاد شوند

آثار بردگى هنوز در جهان مشهود است  

شاید کسانى که در عصر حاضر در زندگى عموم شرقیها بخصوص مصریها با دقت کامل نگاه کنند، اثر لطیف این بردگى نهانى را در نهاد آنها به خوبى مشاهده خواهند کرد، به آسانى خواهند دید که استعمار پلید چه اثر شومى در روح این مردم به ودیعت نهاده است تا آنها را براى بندگى و سرسپردگى دول استعمارگر غرب آماده تر سازد.

همچنین اهل دقت این آثار ذلت را در اکثر کارهاى تعطیل شده این سرزمین به خوبى احساس مى کنند. و کاملا پیداست که علت اساسى تعطیل و این همه سستى در کارهاى مشروع فقط ترس رو به رو شدن با محظورات موهوم است؛ حتى دولتها در امور جارى مملکتى بدون احضار مستشار انگلیسى و یا آمریکایى نمى توانند عملى را انجام بدهند؛ زیرا این حکومتها چنین گمان مى کنند که تا نظارت متخصصین خارجى نباشد، بار مسؤولیت از دوش آنها برداشته نخواهد شد و همین طور این نابسامانیهاى خطرناک همه جا کارمندان دولت را فرا گرفته و به نان جوین محتاج نموده است و به همین جهت هیچ یک از آنها بدون اجازه و دستور ناظرین خارجى، خود را براى انجام کارى قادر نمى دانند، نه براى اینکه همه از انجام وظیفه عاجزند، بلکه دستگاه مسؤولیت و همچنین دستگاه احساس استقلال در نهادشان تعطیل شده و رگهاى بندگى و فرمانبرى کاملا متورم گردیده و در حقیقت چون خوب بنگرى آزاد نیستند، بلکه بردگانند در لباس آزادى و این همان شکستگى روحى و احساس ‍ حقارت است که برده را به ذلت بردگى وا مى دارد.

برده

بدیهى است که این پست پندارى و خود را حقیر شمردن، از خصوصیات ذاتى برده نیست، بلکه از محیط آلوده زندگى و از یک رشته عوامل خارجى پیدا شده که طوق فرمانبرى بر گردن این بشر نهاده است .

این طور نیست که همیشه باید در این ذلت بماند، بلکه به اقرار گرفتن در محیط زندگى سالم و با اتکا به نیروى ذاتى مى تواند استقلال و شخصیت خود را دریابد، مانند شاخه درختى که در اثر فشار باد حوادث بشکند و از تنه درخت آویزان شود، قسمتى از آن در دل زمین پنهان گشته و با مرور زمان ریشه دار شده و استقلالى به دست آورده سرانجام درخت تنومندى گردیده و بر همگان روشن است که این کسالت روحى را هرگز با تصویب نامه دولتها علاج نتوان کرد، بلکه اول با ایجاد عوامل دیگر و محیط سالمتر و با پرورش دادن افکار نوین در داخل ضمیر و آماده ساختن دستگاه روانى در نهاد برده این عارضه را باید مداوا نمود.

و در اثر این چنین کوشش حکیمانه مى توان او را مانند بشر آزاد به محیط زندگى انسانى باز آورد و از زندگى ذلت بار بندگى نجاتش داد و این همان عمل کریمانه است که اسلام درباره بردگان انجام داد؛ زیرا در درجه اول با حسن رفتار خود به دلجویى آنان شتافت و بدیهى است که در این مورد بهتر از حسن سلوک و خوشرفتارى چیزى نبوده که بتواند نفس منحرف برده را تعدیل نموده و اعتبار از دست رفته را به وى بازگرداند تا در اثر آن بتواند هستى خود را دریابد و شخصیت خود را بشناسد و اینجاست که طعم شیرین استقلال در کامش شیرینتر مى گردد و با چشیدن آن دیگر از آزادى نمى گریزد، چنانکه بردگان آزاد شده آمریکا گریختند.

پیامبر اسلام در میان عده اى از بزرگان عرب و بردگان، رابطه برادرى ایجاد کرد، چنانکه بلال بن ریاح را که برده سیاهى بیش نبود، با خالدبن رویحه و بنده خود زید را با عموى گرامیش حمزه و خارجة بن زید را با ابوبکر برادر خواند و این عمل حکیمانه در واقع یک رشته اتصال دامنه دارى بود مانند رابطه خون و قرابت که تا حدود شرکت در ارث پیش مى رفت

همه مى دانند که اسلام در خوشرفتارى و اعطاى اعتبار بشریت به بردگان تا حد اعجاز رسید، به آن ترتیب که سابق در ذیل آیات قرآن و احادیث پیامبر آزادیبخش اسلام، پاره اى از نمونه هاى آن بیان شد و در اینجا نمونه هاى دیگرى درباره اجراى واقعى این قانون بیان مى کنیم .

پیامبر اسلام در میان عده اى از بزرگان عرب و بردگان، رابطه برادرى ایجاد کرد، چنانکه بلال بن ریاح  را که برده سیاهى بیش نبود، با خالدبن رویحه  و بنده خود زید را با عموى گرامیش حمزه  و خارجة بن زید را با ابوبکر برادر خواند و این عمل حکیمانه در واقع یک رشته اتصال دامنه دارى بود مانند رابطه خون و قرابت که تا حدود شرکت در ارث پیش مى رفت .

عجیب تر اینکه پیامبر روشن ضمیر به این اندازه نیز اکتفا نکرده بار دیگر قدمى فراتر نهاد و اقدام درخشان ترى انجام داد؛ زیرا دختر عمه خود را به همسرى بنده خود، زید نامزد کرد، واضح است که موضوع ازدواج یک موضوع حساسى است بخصوص از طرف زن. زیرا زن، مردى را که از خودش ‍ بهتر و بالاتر است با افتخار به همسرى مى پذیرد، و هیچ وقت حاضر نمى شود با کسى که در رتبه و مقام و در اصل و نسب کمتر از اوست ازدواج نماید، و همیشه خیال مى کند که این شوهر براى وى ننگ است و از بزرگى و شخصیت او مى کاهد ولیکن هدفى که پیامبر اسلام در نظر داشت به مراتب با ارزش تر از این معنا بوده و آن عبارت بود از برانداختن مفهوم بردگى از عالم و بالا بردن سطح زندگى بردگان و هم مقام نمودن آنان با بزرگان و شخصیتهاى برجسته قریش ‍ باز هم پیامبر بزرگ به این اندازه اکتفا نکرد، قدم دیگرى به پیش رفت .

فرماندهى ارتش پیروز مسلمانان را که همه مهاجر و انصار از بزرگان در آن شرکت داشتند به بنده خود زید واگذار نمود و سفارش کرد که اگر زید کشته شد فرزندش اسامه فرمانده لشکر است، یعنى باید ارتش با عظمت آزادى تحت فرماندهى برده و برده زاده بجنگد تا بارزترین نمونه آزادى را در بزرگترین

گردآوری توسط بخش نبوت سایت آکاایران
تبلیغات