نقد نظر اندیشمندان متجدد در خصوص وحی و نبوت از منظر قرآن   

کسانیکه دستگاه وحی و نبوت را با بیان علمی و روشنفکرانه توجیه می کنند دانشمندانی هستند که بواسطه اشتغال و انس به علوم مادی و طبیعی همه چیز جهان هستی را در انحصار قوانین طبیعت میدانند...

 نقد نظر اندیشمندان متجدد در خصوص وحی و نبوت از منظر قرآن - آکا

 و آخرین ریشه حوادث را نیز همان طبیعت فرض می نمایند و از این روی قهرا ادیان آسمانی را پدیده های اجتماعی خواهند دانست و با میزانی که از سایر پدیده های اجتماعی بدست آمده خواهند سنجید چنانکه اگر یکی از نوابغ اجتماعی مانند کورش و داریوش و اسکندر خود را برانگیخته خدا و کار خود را ماموریت آسمانی و تصمیمات خود را فرمانهای خدائی معرفی کند، توجیهی جز اصلاح اجتماعی نخواهد داشت.
ما فعلا در صدد اثبات جهان ماوراء الطبیعه نیستیم و نیز به این دانشمندان نمی گوئیم که هر علمی تنها در اطراف موضوع خود میتواند نظر دهد و علوم مادی که از خواص و آثار ماده بحث میکنند اثباتا و نفیا حق مداخله در ماوراء ماده ندارند. آنچه میگوئیم اینست که توجیه سابق هر چه باشد باید با بیانات قرآن مجید که سند نبوت پیغمبر اکرم است و ریشه اصلی همه این سخنان در آنست وفق دهد و تطبیق پذیرد ولی صریح قران برخلاف این توجیه دلالت دارد و اینک ما یکی یکی از اجزاء این توجیه را با آیات قرانی می سنجیم:

سخن خدا

طبق توجیه روشنفکری پیغمبر اکرم (ص) افکار پاکی که به ذهنش خطور میکرد سخن خدا نامیده و معنی اش اینست که این رشته افکار مانند افکار دیگرش از آن خودش و تراوش مغز خودش بود ولی این افکار ویژه برای اینکه پاک و مقدس بود به خدا نسبت داده شد و بالاخره این افکار نسبت طبیعی به پیغمبر اکرم (ص) نسبت تشریفی به خدا دارند ولی قرآن مجید صریحا و جدا در آیات تحدی و نسبت خود را بلفظه از پیغمبر اکرم (ص) و از هر بشر دیگر بکلی نفی می کند، میگوید (سوره یونس آیه 38 سوره هود آیه 13) اگر سخن، سخن بشر است سخنی همانند آن در هر بابی که قرآن سخن گفته از معارف اعتقادی و اخلاق و احکام و قصص و حکمت و موعظت بیاورند و در این باره از هر جائی که میخواهند استعانت و استمداد جویند، وقتیکه نتوانستند بدانند که سخن خدا است نه سخن بشر و اگر جن و انس (سوره اسری آیه 88) دست بهم داده برای اینکار قیام کنند نخواهند توانست نظیر قرآن را بیاورند.
میگویند (سوره بقره آیه 23 ) اگر میگوئید قران سخن محمد است از کسی دیگر که در مشخصات زندگی مانند او است یتیم تربیت ندیده درس نخوانده نوشتن یاد نگرفته در محیط تاریکی مانند محیط جاهلیت بزرگ شده مانند این کتاب یا سوره ای از سوره های آنرا بیاورید.
میگوید (سوره نساء آیه 82) چرا در آیات قرآنی که در مدت بیست و سه سال نزول هیچگونه تغییر و اختلافی در اسلوب بیان و لفظ و معنای خود پیدا نکرده درست تدبر نمی کنند و اگر سخن بشر نه سخن خدا بود قطعا محکوم نظام طبیعت میشد و تحول و تغییر و اختلاف در آن پدید می آمد. بدیهی است که این بیانات با نسبت تشریفی سازگار نیست و قرآن را تنها کلام خدا معرفی می کند.
گذشته از این قرآن مجید در صدها آیه معجزاتی خارق عادت که با نظام عادی طبیعت قابل توجیه نیست اثبات میکند که پیغمبران بواسطه آنها نبوت خود را اثبات میکرده اند و اگر نبوت همان ندای وجدان و وحی آسمانی بمعنی افکار پاک بشری بود اقامه حجت و استمداد از معجزه معنائی نداشت. برخی از نویسندگان روشنفکر این معجزات صریحه را با یک وجوه خنده داری تاویل میکنند ولی هر خواننده ای به توجیهات شان مراجعه نماید تردید نخواهد داشت که مدلول قرآن مجید غیر از آنست که این دانشمندان میگویند. منظور ما در اینجا اثبات امکان تحقق معجزه و خارق عادت یا اثبات صحت نقل قرآن نیست بلکه مطلوب اینست که قرآن برای انبیاء گذشته مانند صالح و ابراهیم و موسی و عیسی صریحا معجزاتی اثبات میکند و این قصه هائی که حکایت میکند جز خرق عادت محملی ندارد و البته برای اثبات ندای وجدان اقامه معجزات لزوم ندارد.

روح امین و جبریل

طبق توجیه روشنفکرانه پیغمبر اکرم (ص) روان پاک خود را که در مصلحت بینی و خیراندیشی فروگذاری نمیکرد روح امین و القاء او را وحی می نامید ولی قرآن مجید این نظر را تایید نمیکند زیرا قرآن القاء کننده آیات را جبریل مینامد و بنا بر توجیه نامبرده هیچ موجبی برای این تسمیه نیست. خدای متعال میفرماید: «قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله علی قلبک باذن الله» (سوره بقره آیه 97)؛ بگو کسیکه دشمن جبریل است همان جبریل قرآن را باذن خدا به دل تو نازل کرده - نه بی اذن و از پیش خود.
این آیه پاسخ یهود (در المنثور جزء 1 ص و نورالثقلین جزء 1 ص 87 - 89 و غیر آنها) است که از پیغمبر اکرم پرسیدند: این قرآن را که بر تو نازل میکند؟ فرمود: جبریل، گفتند: ما با جبریل دشمنیم زیرا بما بنی اسرائیل محدودیتها را او نازل میکرد و چون دشمن او هستیم به کتابی که وی آورده ایمان نمی آوریم. خدای متعال در این آیه به سخن شان پاسخ میدهد که جبریل قرآن را به اذن خدا به پیغمبر اکرم نازل نموده نه از پیش خود و بالاخره قرآن سخن خدا است و باید ایمان آورد نه سخن جبریل. بدیهی است یهود دشمنی با یک موجود آسمانی داشتند، که متصدی رسانیدن وحی الهی و از حضرت کلیم و حضرت محمد (ص) جدا بود، نه با روان پاک کلیم یا محمد (ص). و همین قرآن که در این آیه نازل کردن قرآن را بر قلب پیغمبر اکرم (ص) به جبریل نسبت میدهد در آیه دیگر به روح امین نسبت میدهد «نزل به الروح الامین علی قلبک» (سوره شعرا آیه 194-193)؛ قرآن را روح امین بقلب تو نازل کرده است. و از این توافق دو آیه معلوم میشود که مراد از روح امین همان جبریل می باشد.
خدای متعال در جای دیگر از کلام خود در وصف این نازل کننده وحی میفرماید: «انه لقول رسول کریم* ذی قوة عند ذی العرش مکین* مطاع ثم امین* و ما صاحبکم بمجنون* و لقد رآه بالافق المبین» (سوره تکویر آیه 23-19)؛ " بدرستی قرآن سخنی است: که سفیر محترم - جبریل - آورده رسول محترمی که پیش صاحب عرش- خدا- دارای نیرو است و منزلت دارد و آنجا مطاع است - پیش ملائکه - و امین است و یار شما - پیغمبر اکرم - دیوانه و جن زده نیست و سوگند میخورم که آورنده وحی را در حالیکه در افقی آشکار بود دید. " آیات دلالت دارند که جبریل از مقربان نزدیک خدا و دارای نیروی عظیم و منزلت و فرمانروا و امین میباشد.
و در جای دیگر در وصف همین مقربین عرش که ملائکه کرامند میفرماید: «الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یومنون به و یستغفرون للذین آمنوا» (سوره مؤمن آیه 7)؛ " کسانیکه عرش خدای تو را حمل میکنند و آنانکه در اطراف عرش می باشند بخدای خود همراه حمد تسبیح میگویند و باو ایمان می آورند و برای کسانیکه ایمان آوردند طلب مغفرت میکنند. " دلالت آیه به اینکه ملائکه مقربین موجودات مستقل و دارای شعور و اراده میباشند روشن است زیرا اوصافی که برای آنان ذکر شده مانند ایمان بخدا و طلب مغفرت برای دیگران جز با وجود مستقل و شعور و اراده سازگار نیست.
و باز درباره همین ملائکه مقربین میفرماید: «لن تستنکف المسیح ان یکون عبدالله و لا الملائکة المقربون و من یستنکف عن عبادته و یستکبر فسیحشرهم الیه جمیعا» تا آنجا که میفرماید: «و اما الذین استنکفوا و استکبروا فیعذبهم عذابا الیما و لا یجدون لهم من دون الله ولیا و لانصیرا» (سوره نساء آیه 173-172)؛ مسیح هرگز از بندگی خدا خودداری و سرپیچی نمیکند و نه ملائکه مقربین و هر که از بندگی او سرپیچی و گردن کشی کند بزودی همه ایشان را بسوی خود جمع آوری خواهد نمود - تا آنجا که میفرماید - و اما کسانیکه سرپیچی کردند و گردنکشی نمودند آنان را با عذابی دردناک عذاب خواهد کرد و جز خدا برای خود سرپرست و یاوری نخواهند یافت.
بدیهی است که مسیح و ملائکه مقربین اگر چه معصیت نمیکنند ولی در صورت معصیت و تخلف از بندگی با عذاب روز قیامت درین آیه تهدید شده اند و تهدید با عذاب روز قیامت که متفرع بر ترک یک نوع تکلیف است جز با استقلال وجود و شعور و اراده درست نمی باشد. از آیات گذشته روشن میشود که روح امین که جبریل نیز نامیده میشود و آورنده وحی می باشد طبق بیان قرآن یک فرشته آسمانی دارای وجود و شعور و اراده مستقل است. بلکه از جمله ای که در خلال آیات سوره تکویر گذشت: «مطاع ثم»؛ (آورنده قرآن آنجا مطاع است) استفاده میشود که جبریل در عالم بالا فرمانروا بوده گروهی از ملائکه فرمانبردار وی میباشند و پیوسته یا گاهی وحی قرآن بوسیله زیردستان وی میرسیده چنانکه آیات سوره عبس نیز به این معنی اشاره میکنند: «کلا انها تذکرة* فمن شاء ذکره* فی صحف مکرمة* مرفوعة مطهرة* بایدی سفرة* کرام بردة» (سوره عبس آیه 16-11)؛ نه هرگز، بدرستی این قرآن یا این آیات یاد آوری است پس هر که میخواهد بیاد آورد - این تذکره - در صحیفه هائی است گرامی و بلند مرتبه و پاک شده در دست سفیرانی محترم و نیکوکار.

ندای وجدان به دعوت

طبق توجیه روشنفکران معنی نبوت و رسالت همان برانگیخته شدن و گردن گیر شدن است از ندائی که وجدان انسانی به اصلاحات عمومی مینماید ولی از قرآن مجید خلاف این معنی فهمیده میشود زیرا خدای متعال میفرماید: «و نفس و ماسواها* فالهمها فجورها و تقواها» (سوره شمس آیه 8-7)؛ " سوگند بنفس و کسیکه او را درست کرد پس الهام نمود به او - بدلش انداخت - بزه کاری و پرهیزکاری او را. " به دلالت آیه هر فرد از انسان با وجدان و نهاد خدادادی خود نیک و بد و زشت و زیبای اعمال خود را درک میکند و ندای اصلاحات در درون هر انسان نهفته است جز اینکه برخی گوش داده رستگار میشوند و برخی اعتنا نکرده بسوی بدبختی قدم برمیدارند چنانکه بعد میفرماید: «قد افلح من زکاها* و قد خاب من دساها» (سوره شمس آیه 9-10)؛ رستگار شد کسیکه نفس را نمو خوب داد (پرورانید) و زیانکار شد آنکه آنرا از نمو به آن بازداشت و اگر نبوت و رسالت اثر همین ندای وجدان بود که عمومیت دارد، همه افراد نبوت و رسالت را داشتند و حال آنکه خدای متعال این منصب را به برخی از افراد تخصیص میدهد چنانکه میفرماید: «و اذا جائتهم آیة قالوا لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسل الله الله اعلم حیث یجعل رسالته» (سوره انعام آیه 124)؛ " زمانیکه آیه ای برای ایشان میآید میگویند ایمان نخواهیم آورد تا وقتیکه آنچه به پیغمبران خدا داده شد به شما نیز داده شود. خدا بهتر میداند کجا رسالت خود را قرار دهد. " آیه دلالت دارد بر اینکه کفار برای ایمان خود شرط می کردند که رسالت عمومی شود و ایشان نیز بهره ای از آن داشته باشند ولی خدای متعال پاسخ رد به ایشان داده اختصاصی بودن رسالت را تثبیت میکند.
طبق توجیه دیگر انسان اصول اعتقادی که پیغمبران به مردم تلقین کرده اند یک رشته اعتقادات خرافی است که از باب سیاست دینی به مردم آن زمان که از علم و فرهنگ عادی بودند تحمیل شده البته از راه خیرخواهی بوده که مردم از ترس خدائی که به سرپیچی از قوانین دینی کیفر سخت می دهد و ترس روز قیامت که کیفر در آن روز داده میشود و همچنین از طمع در بهشتی که به فرمانبرداران نوید داده شده و به روز قیامت موکول گردیده از قوانین دینی پیروی کنند.
تاریخ زندگی سایر پیغمبران زیاد روشن نیست ولی تاریخ حیات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بسیار روشن است و کسیکه به تاریخ حیات و سیرت آن حضرت دقیقانه مراجعه کند کمترین تردید نخواهد داشت که آن حضرت به دعوت خود صددرصد ایمان و کاملا اعتماد و اطمینان داشته است، درین صورت اگر داستان اعتقادات دینی داستانی خرافی بود اینهمه براهین و ادله که در قرآن کریم به اعتقادات اسلامی اقامه شده و احتجاجاتی که برای اثبات صانع عالم و توحید و سایر صفات وی و سایر اعتقادات راجع به نبوت و معاد شده هرگز معنی نداشت.
منبع:همشهری آنلاین
ویرایش وتلخیص:آکاایران
 
 
 

گردآوری توسط بخش نبوت سایت آکاایران
تبلیغات