قانون مداری در سیره نظامی رسول خدا(ص) و امیرمؤمنان(ع)

آکاایران: قانون مداری در سیره نظامی رسول خدا(ص) و امیرمؤمنان(ع)

آکاایران: قانون مداری در سیره نظامی رسول خدا(ص) و امیرمؤمنان(ع)

نشریه : تاریخ اسلام در آینه پژوهش

به گزارش آکاایران: نویسنده : پدیدآورنده : علی امین رستمی

سال پنجم / شماره پیاپی 19 / صفحه 5-20

چکیده :

پژوهش در سیرة معصومان(ع) برای معرفی آن اسوه های حقیقی به جامعه، ضروری است. سیرة آن بزرگواران را می توان در ابعاد فردی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بررسی کرد. یکی از محورهای سیره معصومان(ع) ، سیره نظامی آن بزرگواران است که ابعاد مختلفی دارد. یک بعد آن، قانون مداری و احترام به مقررات است. در این نوشتار، چگونگی عمل به قانون در سیره نظامی رسول خدا(ص) و امیرمؤمنان(ع) بررسی شده است. لذا از یک سو، به چگونگی تعامل با مردم خودی اشاره شده و از سوی دیگر، چگونگی تعامل در میدان جنگ با دشمن و پس از پایان جنگ با اسیران، و در حالت معاهده، با طرف مقابل، مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه های مقاله : قانون؛ سیره پیامبر اسلام(ص)؛ سیره علوی
.

منبع : hadith.ir

گردآوری توسط بخش اخلاق و عرفان اسلامی سایت آکاایران
تبلیغات