سیر تحولی سینه زنی در عاشورا   

از مراسم سنتى عزادارى براى سید الشهدا«ع‏» و دیگر ائمه مظلوم،که همراه نوحه‏خوانى و با آهنگى خاص بر سر و سینه مى‏زنند،گاهى هم سینه خود را لخت کرده،بر آن‏مى‏زنند.اصل...

سیر تحولی سینه زنی در عاشورا - آکا

این سنت،بویژه در میان عربها رواج داشته است.بعدها به صورت موجوددر آمده که با انتخاب نوحه‏هاى سنگین،حرکات دست‏بر سینه مى‏خورد.به فردى هم که‏بر سینه خود زده، عزادارى مى‏کند،«سینه زن‏»مى‏گویند.
اینگونه نوحه‏گرى،ابتدا بصورت فردى بوده،اما با مرور زمان به شکل گروهى ودستجات سوگوارى در آمده است.«دسته گردانى و سینه زنى و نوحه خوانى که در زمان‏صفویه رایج‏شده و توسعه پیدا کرده بود،در عصر قاجاریه با توسعه و تجمل بیشتر درپایتخت رواج داشت...دسته گردانى در عصر قاجار،بویژه در زمان ناصر الدین شاه با آداب و تشریفات و تجمل بسیار برگزار مى‏شد.
دسته‏هاى روز با نقاره و موزیک جدید وعلم و بیرق و کتل،و دسته‏هاى شب با طبقهاى چراغ زنبورى و حجله و مشعل به راه‏مى‏افتاد و در فواصل دسته سینه‏زنها با آهنگ موزون سینه مى‏زدند.نوحه خوانى و سینه‏زنى حتى در اندرون شاهان قاجار،بین خانمهاى اندرون نیز متداول بود...» (1)
منبع:سایت عاشورا
ویرایش و تلخیص:آکاایران

تبلیغات