loading...

سؤال: آیا وطن قبلی زن برای شوهر، یا وطن قبلی شوهر که در حال حاضر در آن ساکن نمی باشد برای زن وطن محسوب می شود؟


آیت الله فاضل لنکرانی: خیر.


آیت الله بهجت: خیر، مگر با شرایط اتخاذ وطن شود.


آیت الله مکارم شیرازی: وطن محسوب نمی شود.


آیت الله سیستانی: وطن شوهر یا زن وطن برای دیگری حساب نمی شود.


آیت الله صافی گلپایگانی: وطن قبلی زن برای مرد و همچنین وطن قبلی مرد برای زن وطن محسوب نمی شود.


آیت الله تبریزی: زن و شوهر در وطن هر یک مستقل هستن، وطن یکی به دیگری ارتباط ندارد و وطن اصلی تا از آن اعراض نشده به وطن بودن باقی است و محل سکونت اتخاذی مادام العمر وطن محسوب می شود و جایی که قصد دارد مدت طولانی مثل ده سال در آن بماند در آنجا مسافر است.

احکام وطن,وطن زن و شوهر,احکام,احکام وطن زن و شوهر,وطن قبلی زن برای شوهر,احکاممسافر,احکام,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='احکام شرعی' href='http://www.akairan.com/din-andisheh/ahkam/'>احکام شرعی</a></strong>,احکام نماز,زلال احکام,احکام ازدواج,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='احکام نزدیکی در ماه رمضان ' href='http://www.akairan.com/din-andisheh/ahkam/news2017452143629639.html'>احکام نزدیکی</a></strong>,احکام صیغه,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='احکام روزه' href='http://www.akairan.com/din-andisheh/ahadis1/news201813117252489348.html'>احکام روزه</a></strong>,احکام وضو,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='حکم خمس اشیاء داخل ویترین منازل ' href='http://www.akairan.com/din-andisheh/ahkam/201532852236.html'>احکام خمس</a></strong>,احکام زنان احکام وطن,وطن زن و شوهر,احکام,احکام وطن زن و شوهر,وطن قبلی زن برای شوهر,احکاممسافر,احکام,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='احکام شرعی' href='http://www.akairan.com/din-andisheh/ahkam/'>احکام شرعی</a></strong>,احکام نماز,زلال احکام,احکام ازدواج,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='احکام نزدیکی در ماه رمضان ' href='http://www.akairan.com/din-andisheh/ahkam/news2017452143629639.html'>احکام نزدیکی</a></strong>,احکام صیغه,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='احکام روزه' href='http://www.akairan.com/din-andisheh/ahadis1/news201813117252489348.html'>احکام روزه</a></strong>,احکام وضو,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='حکم خمس اشیاء داخل ویترین منازل ' href='http://www.akairan.com/din-andisheh/ahkam/201532852236.html'>احکام خمس</a></strong>,احکام زنان
تبلیغات