رفع خطای Error from park wrapper: domain is already configured -
loading...

رفع خطای Error from park wrapper: domain is already configured -

آکاایران: رفع خطای Error from park : domain is already configured

آکاایران رفع خطای Error from park : domain is already configured

رفع خطای Error from park : domain is already configured

از طریق ssh  وارد مسیر زیر شوید،

به گزارش آکاایران /var/cpanel/users/

در این مسیر نام کاربری دامنه مورد نظر را nano نمایید.

nano username

در فایل باز شده خطوطی که شامل نام دامنه هایی که می خواهید پارک نمایید و با این خطا مواجه می شوند را حذف نمایید.

فایل را ذخیره نمایید.

اکنون می توانید دامنه ها مورد نظر را پارک نمایید

منبع :

تبلیغات