آکاایران: شناسایی نسخه SQL Server

آکاایران شناسایی نسخه SQL Server

شناسایی نسخه SQL Server

آموزش شماره 597 :

به گزارش آکاایران شناسایی نسخه SQL Server
روش تشخیص SQL Server 2008
ابتدا توسط SQL Server Management Studio به SQL 2008  متصل شوید.
اکنون وارد بخش Transact-SQL شوید و دستور زیر را وارد کنید:
SELECT SERVERPROPERTY("productversion"), SERVERPROPERTY ("productlevel"), SERVERPROPERTY ("edition")
نتایج بصورت زیر خواهد بود:
Enterprise Edition
RTM
10.0.1600.22
که نسخه محصول 10.01600.22 می باشد.
...........................................................................
روش تشخیص SQL Server 2005
ابتدا توسط SQL Server Management Studio به SQL 2005  متصل شوید.
اکنون وارد بخش Transact-SQL شوید و دستور زیر را وارد کنید:
SELECT SERVERPROPERTY("productversion"), SERVERPROPERTY ("productlevel"), SERVERPROPERTY ("edition")
نتایج بصورت زیر خواهد بود:


Enterprise Edition
RTM
10.0.1600.22
که نسخه محصول 10.01600.22 می باشد.
...........................................................................
روش تشخیص SQL Server 2000
ابتدا توسط Query Analyzer  به SQL 2000  متصل شوید.
دستور زیر را وارد کنید :
SELECT SERVERPROPERTY("productversion"), SERVERPROPERTY ("productlevel"), SERVERPROPERTY ("edition")
نتایج بصورت زیر خواهد بود:
Standard Edition
RTM (SP2)
8.00.534
که نسخه محصول 8.00.534 می باشد.
...........................................................................
روش تشخیص SQL Server 7.0
ابتدا توسط Query Analyzer  به SQL 7.0  متصل شوید.
دستور زیر را وارد کنید :
SELECT @@VERSION
نتایج زیر بازگردانده میشود :


Microsoft SQL Server  7.00 - 7.00.623 (Intel X86)
Nov 27 1998 22:20:07
Copyright (c) 1988-1998 Microsoft Corporation
Desktop Edition on Windows NT 5.1 (Build 2600
............................................................................
روش تشخیص SQL Server 6.5
ابتدا توسط using Isql_w  به SQL 6.5  متصل شوید.
دستور زیر را وارد کنید :
SELECT @@VERSION
نتایج زیر بازگردانده میشود :
SQL Server 6.5 Service Pack 5a (SP5a) Update
6.50.479
SQL Server 6.5 Service Pack 5a (SP5a)
6.50.416
SQL Server 6.5 Service Pack 5 (SP5)
6.50.415
SQL Server 6.5 Service Pack 4 (SP4)
6.50.281
SQL Server 6.5 Service Pack 3 (SP3)
6.50.258
SQL Server 6.5 Service Pack 2 (SP2)
6.50.240
SQL Server 6.5 Service Pack 1 (SP1)
6.50.213
SQL Server 6.5 RTM
6.50.201
اگر شماره نسخه بدست آمده در جدول نبود به معنی این است که SQL در حال اجرا است.

منبع :

تبلیغات