نهنگ بلوگا غول ایرباس - آکا

نهنگ بلوگا غول ایرباس

تصاویر زیر از هواپیمای ابَر ترابری شرکت هواپیما سازی "ایرباس" موسوم به "نهنگ بلوگا" که مدل تغییر یافته A300-600 است و برای حمل و نقل قطعات بزرگ هواپیما بین کارگاه‌های مختلف ایرباس بکار می‌رود...

نهنگ بلوگا غول ایرباس - آکا

برای حمل و نقل قطعات

قطعات این هواپیما همانند دیگر هواپیماهای مدل ایرباس در کشورهای مختلف اروپایی ساخته می شود اما در نهایت تنها در دو شهر هامبورگ آلمان و تولوز فرانسه مونتاژ می شود. این هواپیما در واقع ساخت چهار کشور اروپایی آلمان، بریتانیا، فرانسه و اسپانیا است. بال ها و چرخ دنده هواپیمای نهنگ بلوگا در بریتانیا، دم هواپیما و درهای آن در اسپانیا، بدنه آن در آلمان و دماغه و اجزای داخلی آن در فرانسه ساخته می شود.

نهنگ بلوگا غول ایرباس - آکا

برای حمل و نقل قطعاتنهنگ بلوگا غول ایرباس - آکا

کارگاه‌هاینهنگ بلوگا غول ایرباس - آکا

آکاایراننهنگ بلوگا غول ایرباس - آکا

کارگاه‌نهنگ بلوگا غول ایرباس - آکا

هواپیمانهنگ بلوگا غول ایرباس - آکا

تصاویرنهنگ بلوگا غول ایرباس - آکا

براینهنگ بلوگا غول ایرباس - آکا

بکارنهنگ بلوگا غول ایرباس - آکا

براینهنگ بلوگا غول ایرباس - آکا

بکارنهنگ بلوگا غول ایرباس - آکا

مدلنهنگ بلوگا غول ایرباس - آکا

برا


تبلیغات