زندگینامه لئونارداویلر

لئونارد اویلر در پانزدهم آوریل 1707 در شهر بازل سوئس متولد شد. پدرش از کشیشان پیرو کالون بود و میل داشت پسرش جانشین او شود ولیاویلر برخلاف میل او در دانشگاه بازل به مطالعه علوم الهیپرداخت. پدر اویلر تعلیمات مقدماتیاز جمله ریاضیات را به او داد. اویلر بعداً چند سالیرا در بازل به سر برد و در یکیاز دبیرستانهای(گومنازیوم) نسبتاً در سطح پایین محلیبه تحصیل پرداخت. در دبیرستان ریاضیات اصلاً تدریس نمیشد و در نتیجه اویلر این دانش را به طور خصوصینزد ریاضیدانیبه نام یوهان بورکهارت آموخت. در سال 1720، اویلر که هنوز چهارده سال نداشت وارد بخش ادب و هنر دانشگاه بازل شد تا پیش از کسب تخصص اطلاعات عمومیبیندوزد.

زندگینامه لئونارداویلر - بیوگرافی دانشمندان | زندگینامه دانشمندان

لئونارد اویلر در پانزدهم آوریل 1707 در شهر بازل سوئس متولد شد. پدرش از کشیشان پیرو کالون بود و میل داشت پسرش جانشین او شود ولیاویلر برخلاف میل او در دانشگاه بازل به مطالعه علوم الهیپرداخت. پدر اویلر تعلیمات مقدماتیاز جمله ریاضیات را به او داد. اویلر بعداً چند سالیرا در بازل به سر برد و در یکیاز دبیرستانهای(گومنازیوم) نسبتاً در سطح پایین محلیبه تحصیل پرداخت. در دبیرستان ریاضیات اصلاً تدریس نمیشد و در نتیجه اویلر این دانش را به طور خصوصینزد ریاضیدانیبه نام یوهان بورکهارت آموخت. در سال 1720، اویلر که هنوز چهارده سال نداشت وارد بخش ادب و هنر دانشگاه بازل شد تا پیش از کسب تخصص اطلاعات عمومیبیندوزد. از جمله استادان او یوهان یکم برنوس بود که در کرسیریاضیات جانشین برادر یاکوب شده بود. دویلر در سال 1722 معادل درجه لیسانس در ادبیات را دریافت کرد و در سال 1723 در رشته فلسفه فوق لیسانس گرفت. در هجده سالگیپژوهشهایمستقل را آغاز کرد. نخستین کار او یادداشت کوچکیبود درباره رسم منحنیهایهمزمان در یک ملأ مقاوم که در سال 1726 منتشر شد. در پیآن در همان نشریه مقاله ایدرباره مسیرهایمتقابل جبریانتشار داد (1727). در پاییز 1726 از اویلر دعوت شد که به عنوان دستیار فیزیولوژیدر سن پترزبورگ خدمت کند. در 1727 از بازل به سن پترزبورگ رفت. در آنجا بیدرنگ این بخت مساعد را یافت که در رشته واقعیخود کار کند و به عنوان عضو وابسته فرهنگستان بخش ریاضیات منصوب شد. در سال 1731 به استادیفیزیک رسید و در 1733 که دانیل برنولیبه عنوان استاد ریاضیات به بازل بازگشت، اویلر جانشین ویشد. او از مرداد 1727 گزارشهاییدرباره پژوهشهایخویش به جلسات فرهنگستان میفرستاد. او آنها را در جلد دوم صورت جلسات فرهنگستان (گزارشهایفرهنگستان امپراتوریعلوم یتروگراد) انتشار داد (سن پترزبورگ 1729). شهرت اویلر از 19 سالگیآغاز میگردد زیرا در این سن بود که آکادمیپاریس حل مشکلیرا درباره ساختمان دکل کشتیبه مسابقه گذاشته بود و مقاله اویلر در این مورد مقام دوم را احراز نمود. اویلر طیچهارده سالیکه در سن پترزبورگ بود به کشفهایدرخشانیدر زمینه هاییچون تحلیل ریاضی، نظریه اعداد و مکانیک دست یافت تا 1741 بین هشتاد تا نود اثر برایانتشار آماده کرده بود که پنجاه و پنج تایآنها از جمله دو جلد (مکانیک) را منتشر ساخت. اویلر در آن زمان عضو دو فرهنگستان سن پترزبورگ و برلین بود و سپس به عضویت انجمن پادشاهیلندن (1749) و فرهنگستان علوم پاریس (1755) نیز انتخاب گردید. در سال 1753 به عضویت انجمن فیزیک و ریاضیات بازل برگزیده شد. اویلر در 1741 پس از چهارده سال اقامت در روسیه به برلین رفت و بیست و پنج سال بعد را در آنجا سپریکرد. او هنوز برایهر دو فرهنگستان برلین و سن پترزبورگ کار میکرد. در تبدیل «انجمن علوم» سابق به یک فرهنگستان بزرگ که در سال 1744 رسماً با نام فرانسوی«فرهنگستان پادشاهیعلوم و ادبیات برلین» بنیاد نهاده شد، فعالیت فراوان داشت. طیاین دوره اویلر به تنوع پژوهشهایخود بسیار افزود. در همچشمیبا دالامبر و دانیل برنولیدانش فیزیک ریاضیرا پایه ریزیکرد و در پیشبرد نظریه حرکت ماه و سیارات از رقیبان کلرو و دالامبر هر دو بود. در همان زمان نظریه حرکت جامدات را منقح ساخت. ابزار ریاضیهیدرودینامیک را فراهم آورد. هندسه دیفرانسیل سطوح را ابداع کرد و به شدت درباره نورشناسی، برق و مغناطیس به پژوهش پرداخت. همچنین درباره مسائل فن آورینظیر ساختن دوربینهایشکستنیبیرنگ، تکمیل دوربین آبیزگنر و نظریه چرخهایدندانه دار به تفکر پرداخت. شمار آثار اویلر در دوره اقامت در برلین از 380 کمتر نبود که از آن میان 275 اثر انتشار یافتند. از جمله تعدادیکتابهایمفصل تکنگاشتیدرباره حساب جامع و فاضل تغییرات، کتابیبنیادین درباره محاسبه مدارهایاجرام آسمانی، کتابیدرباره توپخانه و پرتاب گلوله، کتاب «مدخلیبه تحلیل نامتناهیها»، رساله ایدر کشتیسازیو دریانوردیکه صورت آغازین آن در سن پترزبورگ تهیه شده بود. نخستین نظریه او درباره حرکت ماه و اصول حساب دیفرانسیل سه کتاب آخر به هزینه فرهنگستان سن پترزبورگ انتشار یافتند و در آخر رساله ایبود درباره مکانیک جامدات به نام (نظریه حرکت اجسام جامد) (1756)، رساله مشهور (نامه هاییبه یک شاهزاده خانم آلمانیدرباره موضوعهایمختلف فیزیک و فلسفه) که در واقع درسهاییبود که اویلر به یکیاز بستگان پادشاه پروس داده بود، تا پیش از بازگشت اویلر به سن پترزبورگ انتشار نیافتند. این کتاب موفقیتیبینظیر یافت و دوازده بار به زبان اصلیتجدید چاپ گردید و به بسیاریزبانهایدیگر نیز ترجمه شد. اویلر همچنان به مطالعات ریاضیخود ادامه میداد و رفقایش او را روح آنالیز ریاضیمیدانستند. آراگو درباره اویلر چنین گفته است: اویلر با همان سهولتیکه انسان نفس میکشد محاسبات ریاضیرا انجام میدهد. اویلر به معنایگسترده ایکه در سده هجدهم برایکلمه هندسه به کار میرفت هندسه دان بود. در کار او ریاضیات بستگینزدیکیبا کاربرد سایر علوم با مسائل فناوریو با زندگیعمومیداشت. در آثار ریاضیاویلر تحلیل ریاضیجایگاه نخست را دارد. هفده جلد از (مجموعه آثار) او در این زمینه است. او با کشفیات خاص متعدد به تحلیل ریاضییاریداد. نحوه عرضه آن درکتابهایدرسیخود را منظم ساخت. در بنیانگذاریرشته هایمتعدد مهم ریاضینظیر حساب جامع و فاضل تغییرات، نظریه معادلات دیفرانسیل، نظریه مقدمانیتوابع متغیرهایمختلط و نظریه توابع خاص بیاندازه کمک کرد. اویلر بسیاریاز قراردادهایکنونیعلائم ریاضیرا وارد میدان کرد:

نماد e براینمایش شالوده دستگاه لگاریتم طبیعی، استفاده از حرف f و دو کمان براینمایش مثلاً تابع ، نشانه هاینوین برایتوابع مثلثاتی، نشانه n برایمجموع مقسوم علیه هایعدد، علائم y و y و غیره برایتفاضلهایمتناهیو نشانه برایمجموع و حرف I برای1- . کشفهاییکه درنیمه سده هجدهم در زمینه تحلیل ریاضیانجام گرفته بود به شیوه ایمنظم به وسیله اویلر در دوره سه کتابیزیر خلاصه شده است: مدخلیبر تحلیل نامتناهیها (1748)، روشهایحساب دیفرانسیل (1755)و روشهایحساب انتگرال (1768-1770). او هر روز اکتشافیبه اکتشافات خود میافزود و تعداد آنها آنقدر زیاد است که حتیامروزه موفق به چاپ کامل آثار او نگردیده اند. در همین اوقات بود که مسئله ایاز طرف آکادمیمطرح شد و اویلر در عرض سه روز آن را حل کرد و مریض شد و در این بیمارییک چشم خود را از دست داد. در شصت سالگیبود که بدبختیعجیبیبه او رویکرد و آن از دست دادن چشم دیگرش بود. گرچه چشم او را با موفقیت عمل کردند ولیزخم آن دچار عفونت شد و برایهمیشه چشمان خود را از دست داد. اویلر مردیکه از تندخوییو حسادت به کنار بود در هجدهم سپتامبر 1783 هنگامیکه مشغول محاسبه مسیر اورانوس بود ناگهان با گفتن کلمه «من مردم» زندگیرا بدرود گفت.

تبلیغات