بیوگرافی و عکس سلیم در سریال خاطرات تلخ
براک هاکمن در ۱۴ آگوست ۱۹۸۱ در آنتالیای ترکیه متولد شد.

در دوران دانشگاه عضو تئاتر دانشگاه بود و بعدها همین علاقه رو ادامه داد.پدر او از خوانندگان ترکیه است وبراک میتواند درامز باس کیبورد پیانو و ترمپت رابنوازد

عکس‌های سلیم بازیگر سریال خاطرات تلخ

سریال خاطرات تلخ
عکس‌های سلیم بازیگر سریال خاطرات تلخ

 

سریال خاطرات تلخ

 عکس‌های سلیم بازیگر سریال خاطرات تلخ

سریال خاطرات تلخ

 عکس‌های سلیم بازیگر سریال خاطرات تلخ

سریال خاطرات تلخ

 عکس‌های سلیم بازیگر سریال خاطرات تلخ

سریال خاطرات تلخ

 عکس‌های سلیم بازیگر سریال خاطرات تلخ

سریال خاطرات تلخ

 عکس‌های سلیم بازیگر سریال خاطرات تلخ

سریال خاطرات تلخ

 عکس‌های سلیم بازیگر سریال خاطرات تلخ

سریال خاطرات تلخ

 

 jahaniha.com

تبلیغات