برترین ها: هنگامی که قرار است یک هنرپیشه برای ایفای نقش یک شخصیت، اعم از سیاسی، تاریخی، مذهبی یا ... انتخاب شود، علاوه بر داشتن استعداد بازی در نقش موردنظر، باید چهره مشابه شخصیت فیلم نیز داشته باشد. روند انتخاب این بازیگر برای کارگردان ها همیشه نوعی پاشنه آشیل به شمار می رود. باید میان بازیگران متعدد جست‌وجو کنند تا بتوانند فرد واقعا مناسب را بیابند.

با همه توصیفات، در این مطلب بیش از 20 هنرپیشه را برایتان معرفی کرده ایم که به چهره‌ی شخصیت واقعی داستان، شباهت بسیار دارند. آنها حتی در ایفای حرکات بدن و رفتار فرد موردنظر نیز بسیار موفق بوده اند.

Jamie Foxx به عنوان Ray Charles in Ray

,شباهت این بازیگران با شخصیت واقعی فیلم ها!,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


Val Kilmer به عنوان Jim Morrison in The Doors

,شباهت این بازیگران با شخصیت واقعی فیلم ها!,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


Daniel Day Lewis به عنوان Abraham Lincoln in Lincoln

,شباهت این بازیگران با شخصیت واقعی فیلم ها!,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


Robert Downey Jr. به عنوان Charlie Chaplin in Chaplin

,شباهت این بازیگران با شخصیت واقعی فیلم ها!,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


Bruno Ganz به عنوان Adolf Hitler in Downfall

,شباهت این بازیگران با شخصیت واقعی فیلم ها!,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


Ben Kingsley به عنوان Mohandas Karamchand Gandhi in Gandhi

,شباهت این بازیگران با شخصیت واقعی فیلم ها!,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


Morgan Freeman به عنوان Nelson Mandella in Invictus

,شباهت این بازیگران با شخصیت واقعی فیلم ها!,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


Ashton Kutcher به عنوان Steve Jobs In Jobs

,شباهت این بازیگران با شخصیت واقعی فیلم ها!,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


Andre 3000 به عنوان Jimi Hendrix in Jimi: All Is By My Side

,شباهت این بازیگران با شخصیت واقعی فیلم ها!,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


Denzel Washington به عنوان Malcolm X in Malcolm X

,شباهت این بازیگران با شخصیت واقعی فیلم ها!,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


Jennifer Lopez به عنوان Selena Quintanilla in Selena

,شباهت این بازیگران با شخصیت واقعی فیلم ها!,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


Adrien Brody به عنوان Salvador Dali In Midnight In Paris

,شباهت این بازیگران با شخصیت واقعی فیلم ها!,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


Meryl Streep به عنوان Margaret Thatcher in The Iron Lady

,شباهت این بازیگران با شخصیت واقعی فیلم ها!,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


Hellen Mirren به عنوان HM Queen Elizabeth II in The Queen

,شباهت این بازیگران با شخصیت واقعی فیلم ها!,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


Gary Oldman and Chloe Webb به عنوان Sid Vicious and Nancy Spungen in Sid and Nancy

,شباهت این بازیگران با شخصیت واقعی فیلم ها!,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


Anthony Hopkins به عنوان Alfred Hitchcock in Hitchcock

,شباهت این بازیگران با شخصیت واقعی فیلم ها!,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


Salma Hayek به عنوان Frida Kahlo in Frida

,شباهت این بازیگران با شخصیت واقعی فیلم ها!,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


Sean Penn به عنوان Harvey Milk in Milk

,شباهت این بازیگران با شخصیت واقعی فیلم ها!,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


Eddie Redmayne And Felicity Jones به عنوان Jane And Stephen Hawking in The Theory Of Everything

,شباهت این بازیگران با شخصیت واقعی فیلم ها!,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


Cate Blanchett به عنوان Bob Dylan in I’m Not There

,شباهت این بازیگران با شخصیت واقعی فیلم ها!,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها

تبلیغات