loading...

در حال حاضر بن تن در حال آماده سازی و تمرین برای تیر اندازی می باشد.با تفنگی که در دست دارید به سمت دشمنان شیطانی بمب اندازی کنید تا نابودشان کنید.

بازی آنلاین تفنگ بمب انداز بن تن

تبلیغات