در این بازی باید با استفاده از ماوس به شکار مرغابی و اردک و مرغ بپردازید

تبلیغات