در این بازی شما باید با توجه به وزش باد به هدف تیراندازی کنید

تبلیغات