در این بازی شما باید به یک سیبل در زمان مشخص تیراندازی کنید

تبلیغات