در این بازی شما باید با استفاده از کیبورد به سمت هواپیماهایی که به سمت شما میان شلیک کنید

تبلیغات