در این بازی شما باید با تفنگ اردک و مرغابی هایی که در حال پرواز هستند رو شکار کنید

تبلیغات