اطلاعاتی در مورد سری لانکا

اطلاعاتی در مورد سری لانکا

جهانگردی - قاره آسیا - اطلاعاتی در مورد سری لانکا پایتخت: کلمبو (پایتخت فعلی ), سری جایا وارد نِپوراکوته (مرکز قانون گذاری و پایتخت برگزیده)  زبان رسمی: سینهالی (رسمی ؛ 72%) ، تا
تبلیغات